Návrh VZN č. 2 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Čeľadice

20.06.2017 14:45

NÁVRH

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Čeľadice

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach  v zmysle  § 6, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  toto Všeobecné záväzné nariadenie č .2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Čeľadice

 

Článok 1

Predmet

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov  v čase volebnej kampane upravuje osobitný postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

b) pre voľby do Európskeho parlamentu

c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí

2. Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len vyhlásenie volieb) a končí 48 hodín pred dňom konania volieb. 

3. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta na podporu umiestňovania plagátov na verejných priestranstvách v obci. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa článku 1 ustanovuje platná legislatíva SR.

 

Článok 2

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1. Umiestňovať volebné plagáty v čase volebnej kampane možno na

    - verejne prístupnej ploche -  stena schodiska COOP  Jednota – Kultúrny dom

2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách  v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcii voči porušiteľovi tohto VZN. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na akomkoľvek majetku obce, okrem vyhradených miest určených v tomto VZN.

3. Na umiestňovaní volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach, súkromných objektoch a objektoch vo vlastníctve právnických osôb sa toto VZN nevzťahuje. 

Článok 3

Zabezpečenie zásady rovnosti

1. Každý kandidujúci subjekt má možnosť umiestniť volebný plagát  na plochu určenú na umiestňovanie volebných plagátov na to určenú. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až potom, čo jej budú volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov. Následne na to obec rozdelí plochu na rovnaké diely, podľa počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľby  podľa čl.1 ods. 1 tohto VZN. 

2. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do skončenia volebnej kampane.

3. Ak kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta. 

Článok 4

Umiestňovanie volebných plagátov a údržba plôch na to určených

1. Umiestňovanie a lepenie volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách na to určených, vyhradených týmto VZN zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje náklady.

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

3.Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. 

Článok 5

Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN  možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky  33,- Eur.

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 27b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- Eur.

 

Článok 6

Kontrola dodržiavania VZN

1. Kontrolu na dodržiavanie tohto VZN vykonávajú:

a) starosta obce

b) hlavný kontrolór obce

c) poverení zamestnanci obce 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Tomuto VZN je nadradený zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

2.Toto VZN bolo prerokované  a schválené Obecným zastupiteľstvom v Čeľadiciach  dňa ...............   Uznesením č. ........ 

3. Toto VZN  nadobúda účinnosť 15 dňom  po schválení obecným zastupiteľstvom. 

4. Týmto VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov sa ruší predchádzajúce VZN 

V Čeľadiciach,  dňa 9.6.2017

                                                                                  Ing. Anton Laca

                                                                                  starosta obce

 

Návrh VZN č. 2/2017 zverejnený:                               13.6.2017

Schválené VZN č. 2/2017 zverejnené dňa :                 ..............

VZN č.2/2017  zvesené dňa:                                        ..............