Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

06.04.2017 08:01

        Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce  Čeľadice.


 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice 

vyhlasuje

v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  voľbu  hlavného kontrolóra obce Čeľadice .

Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Čeľadice.:

Kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.


Náležitosti písomnej prihlášky:

      - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť overená),

      - doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

      - motivačný list,

      - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície,

       - písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 18. mája 2017 do 14,00 hod. na Obecnom úrade v Čeľadiciach.  Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce Čeľadice – neotvárať.“

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 31. 5. 2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Každý kandidát, ktorý splní podmienky, má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Čeľadice na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

Výberové konanie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. bude vyhlásené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Čeľadice.