VZN o dani z nehnuteľnosti 2011

10.03.2011 00:08

Obecné zastupiteľstvo ČEĽADICE

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

 

o   D A N I         N E H N U T E Ľ N O S T Í

na kalendárny rok 2011

 

     Obec Čeľadice v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniam § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

1.      Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011  daň z nehnuteľností.

 

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Čeľadice v zdaňovacom období roku 2011.

 

 

 

D A Ň    Z   P O Z E M K O V

§ 2

Základ dane

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Čeľadice hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:

a)      ornú pôdu vo výške 0,5968 €

b)      trvalé trávne porasty vo výške 0,1855 €

c)      stavebný pozemok vo výške 13,27 €

 

 

 

 

 

                                                                   § 3

Sadzba dane

 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Čeľadice okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach obce uvedených v § 3 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)      orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30 %

b)      trvalé trávne porasty 0,30 %

c)      záhrady 0,25 %

d)     lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25 %

e)      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25 %

f)       zastavané plochy a nádvoria 0,25 %

g)      stavebné pozemky 0,25 %

h)      ostatné plochy 0,25 %

 

 

D A Ň   Z O  S T A V I E B

                                                     § 4    

Sadzba dane

 

1)      Správca dane určuje pre stavby na území obce Čeľadice okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach obce uvedených v § 4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

 

a)      0,049 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)      0,165 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)      0,116 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d)     0,165 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

e)      0,995 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

f)       0,663 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

g)      0,331 eura za ostatné stavby

 

 

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,099 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

D A Ň      B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

 

(1)   Ročná sadzba dane z bytov na území obce Čeľadice je 0,039 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1)   Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

a)      pozemky, na ktorých je pohrebisko,

b)      pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk,

c)      pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

§ 7

Vyrubovanie dane

 

     Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 8

Platenie dane

 

     Správca dane na rok 2011 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to:

I.                   splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,

II.                splátka do 31. októbra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

(1)   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 5/2009 zo dňa 15.12.2009.

 

(2)   Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2011 uznieslo dňa 22.11.2010.

 

§ 10

Účinnosť

 

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

Vyvesené: 23.11.2010

Zvesené:    

 

Jaroslav Papp

starosta obce