VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019

14.12.2018 10:22

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   ČEĽADICE

č.  1/2018

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2019

 

     Obec  Čeľadice   v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  

 

 

§ 1

 Základné  ustanovenie

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2019 

d a ň    z     n e h n u t e ľ n o s t í.

 

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce  Čeľadice v zdaňovacom období roku 2019.

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

§  2

 Základ dane

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Čeľadice hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za hodnotu podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

§ 3

Sadzba dane

 

Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., správca dane upravuje nasledovne:

a) orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške   0,35 % zo základu dane

 

b) záhrady vo výške                                                                               0,25 % zo základu dane

 

c) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške          0,25 % zo základu dane

 

d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy   0,25 % zo základu dane   

e)zastavané plochy a nádvoria vo výške                                                  0,25 % zo základu dane

 

f) stavebné pozemky vo výške                                                                0,25 % zo základu dane

 

g) ostatné plochy vo výške                                                                     0,25 % zo základu dane

 

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

§ 4

Sadzba dane

 

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Čeľadice  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

     

a) 0,049 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,165 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,116 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,165 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 0,985 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 0,653 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 0,331 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f).

 

 

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 099 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

  

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

 

     (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Čeľadice je 0,039 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b)pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje:

 

a) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, osvetové zariadenia.

 

(3)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

 

a) 50 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

 

 

 

 

 

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 

      Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.

 

 

Daň za psa

§ 8

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou

alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a

pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                      

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa

alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba  dane  je  4 € za  jedného psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 9

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky v  obci Čeľadice, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/  všetky neknihované parcely v intraviláne obce,

d/ trhoviská

              (2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,

c/ umiestnenie skládky,

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(6) Sadzbu  dane podľa odseku 3 písm. a/ a b/ za  užívanie  verejného priestranstva je 0,173 € za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,

-sadzba dane podľa ods. 3 písm. c/ za užívanie verejného priestranstva  po 48 hod.  je 0,173 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,

-  minimálna sadzba poplatku je 2,00 €

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

 

§ 10

Oslobodenie dane za používanie verejných priestranstiev

Obec oslobodzuje od dane za používanie verejného priestranstva spoločnosť ARRIVA a. s.

 

Daň za predajné automaty

§ 11

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 35 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§  12

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je  33 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

§ 13

Daň za jadrové zariadenie

Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0006 €  za m2 katastrálneho územia obce.

 

§ 14

Poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

  1. Obec Čeľadice stanovuje v súlade so schváleným systémom zberu odpadu:

a/ paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,

b/ poplatok za množstvový zber pre inú osobu (právnickú osobu, podnikateľa)

 

  1. Sadzba  poplatku

a/  na osobu a deň pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. a/, b/, c/ zákona č. 582/2004  Z. z. vo výške  0,0507 €,   ( 18,50 €/ročne )

b/ pre množstvový zber je 0,02 € za 1 liter komunálneho odpadu

c/ za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,02 €

 (3)  Obec určuje podklady na preukázanie dôvodov žiadosti o zníženie alebo odpustenie alebo zánik poplatku vo forme jej príloh:

a)  pracovné povolenie, alebo potvrdenie  o štúdiu, z ktorého vyplýva, že sa poplatník  dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo čestné prehlásenie, že v danom čase sa zdržiava mimo svojho pobytu, úradne overené alebo

b)  hodnoverné doklady, ktoré preukázateľne potvrdzujú právnu skutočnosť, že poplatník v zdaňovacom období viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.  V dokladoch musí byť jednoznačne uvedený dátum, kedy nárok na zníženie alebo odpustenie vzniká a zaniká.

 K tomu:

a/ pri predložení potvrdenia o povolení pobytu  v zahraničí,  v slovenskom, českom jazyku alebo úradne preložené

b/ pracovné povolenie alebo pracovnú zmluvu v zahraničí, víza z pasu, potvrdenie o štúdiu, z ktorých vyplýva, že poplatník sa dlhodobo zdržuje v zahraničí dlhšie ako jeden rok a to v lehote  do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

c/ potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce

d/ kópia úmrtného listu

e/ potvrdenie o návšteve školy s výnimkou študentov denne dochádzajúcich

f/ potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

g/ potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody

h/ potvrdenie o prechodnom pobyte a rozhodnutie o vyrubení v danej obci (okrem rekreačných oblastí)

§ 15

 Záverečné ustanovenie

 

  1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu):

- BEZHOTOVOSTNE   - prevodom na účet obce IBAN SK04 5600 0000 0008 0499 7002 vedený v Prima Banke a.s.

- HOTOVOSTNE    - v pokladni OcÚ

                   - poštovou poukážkou typu U

     (2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2018 zo dňa 14.12.2017

 

 

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2019 uznieslo dňa 13.12.2018

 

 

§ 16

Účinnosť

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019

 

Vyvesené: 14.12.2018

Zvesené:

 

 

 

 

Ing. Anton Laca                                                                                                           starosta  obce