VZN o určení výšky na prevádzku a mzdy na deieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia

14.12.2018 10:24

 

 

  VZN  č.2/2018 na rok 2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území  Čeľadice.

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §  6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

1

Predmet úpravy

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  školského zariadenia , dieťa materskej školy  so sídlom na území obce Čeľadice, ktoré sú na základe rozhodnutia  Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej   republiky. Obec financuje náklady na deti  MŠ  podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Obec financuje náklady  na deti  ŠKD podľa  počtu detí  v ŠKD. Obec financuje  náklady na stravovanie  podľa počtu  potenciálnych   stravníkov.

 

§ 2

Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto  nariadenia  je

- materská škola , školský klub a školská jedáleň  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 

  1. Výška dotácie na príslušný  kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu, školskej jedálne a dieťa materskej školy  v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce je

 

 

Kategória škôl a školských  zariadení            Dotácia  na  mzdy  a  prevádzku

                                                                        na žiaka  v eurách

 

 

            Materská škola                                                    2 441

            Školský klub                                                           423

            Školská jedáleň                                                      248

  1. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných      a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu a školskej jedálne so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 

3  .V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je    prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12 príslušného kalendárneho roku.

 

§ 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne finančné prostriedky  MŠ , ŠK  a ŠJ  zriadených  obcou  najneskôr 28. deň v mesiaci.

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom  v  Čeľadiciach   dňa 13.12.208

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa    

 

 

Vyvesené :  14.12.2018                                          

            Zvesené :   

                                                                    

                                                                     Ing. Anton Laca

                                                                     Starosta obce