Zápisnica_a_uznesenie_21.6.2011

29.07.2011 12:47

Zápisnica

zo 4. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 21. 6. 2011

 

 

Dátum konania   : 21. 6. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej  listiny

Neprítomný:

 

Program :

 

1.      Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Určenie overovateľov zápisnice

c)         Určenie zapisovateľa

2.      Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

3.      Úprava rozpočtu obce

4.      Zákonná úprava platu starostu

5.      Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

6.      Interpelácie poslancov

7.      Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

8.      Rôzne

9.      Otázky, návrhy a doporučenia občanov

10.  Záver

 

 

K bodu 1/

Otvorenie

Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý navrhol zmeniť nasledovne:

1. Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Určenie overovateľov zápisnice

c)         Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

3. Výročná správa a Záverečný účet Obce Čeľadice za rok 2010

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2011

5. Zmena zásad odmeňovania poslancov a starostu obce

6. Zákonná úprava platu starostu

7. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

8. Interpelácie poslancov

9. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

10. Rôzne

11. Otázky, návrhy a doporučenia občanov

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

 

 Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil Ing. Petra Németha  a Ing. Rastislava Horvátha. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený. 

K bodu 2/

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

Starosta informoval o priebežnom plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

 

K bodu 3/

Výročná správa a Záverečný účet Obce Čeľadice za rok 2010

Informovala Ing. Eliška Marčišovská. Poslanci nemali žiadne pripomienky, doplňujúce návrhy. Výročnú správu, Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Čeľadice za rok 2010 schválili jednohlasne, bez výhrad. Výročná správa a Záverečný účet Obce Čeľadice za rok 2010 sú prílohou zápisnice.

 

K bodu 4/

Úprava rozpočtu obce na rok 2011

Informovala Ing. Eliška Marčišovská. Poslanci nemali žiadne doplňujúce otázky, návrhy k úprave rozpočtu obce na rok 2011 a schválili ho jednohlasne. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2011, podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách sú prílohou zápisnice.

 

K bodu 5/

Zmena zásad odmeňovania poslancov a starostu obce

Informovala Ing. Eliška Marčišovská. Poslanci nemali žiadne pripomienky a schválili Zmenu zásad odmeňovania poslancov a starostu jednohlasne od 1. 6. 2011. Dopĺňa sa: „odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny“.

 

K bodu 6/

Zákonná úprava platu starostu

Informovala Ing. Eliška Marčišovská. Plat starostu, podľa novely zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z.,  vo výške 1777 EUR, s účinnosťou od 1. 6. 2011. Dôvodová správa k návrhu platu starostu Obce Čeľadice a Návrh na plat starostu obce sú prílohou zápisnice.

 

 

K bodu 7/

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Správa katastra prerušila konanie o zápis záložného práva 12 BJ s. č. 380 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava. Poslanci schválili záložnú zmluvu č. 403/958/2009 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v 1/1 a to:

1. bytový dom súpisné číslo 380 postavený na parcele reg. CKN č. 316/3, 230/3 a na parc. reg. CKN č. 239/5

2. parc. reg. CKN č. 316/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2

Na LV v Časti C: Ťarchy – Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa V 6850/10.

 

 

 

 

K bodu 8/

Interpelácie poslancov

Ing. Peter Németh – či sú nejaké zmeny ohľadom prenájmu kultúrneho domu a krčmy.

Starosta informoval o prebiehajúcich rokovaniach s JUDr. Hlaváčovou ohľadom vyrovnania pohľadávok. K prenájmu kultúrneho domu a krčmy bude vyhlásená verejná súťaž „Priamy prenájom – pohostinstvo“, ktorá bude ukončená 25. 7. 2011. Starosta navrhol vytvoriť komisiu na vyhlásenie, riadenie verejnej súťaže, otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže v zložení: Ing. Peter Németh, Ing. Alžbeta Seredičová, Ing. Gabriel Toman obecné zastupiteľstvo schválilo.

 

K bodu 9/

Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

p. Miroslav Ryboš – kedy sa plánuje realizácia chodníka smerom ku škole. Starosta informoval o realizácii v priebehu budúceho týždňa, predpokladané ukončenie prác na chodníku, ktorý sa bude budovať svojpomocne je do konca júla 2011, po tomto termíne budú priebežne vykonávané zemné práce a úprava okolo chodníka.

Ing. Gabriel Toman – čierne skládky. Starosta prisľúbil doriešiť problematiku ohľadom zavozenia jamy v priestore Gačov a životné prostredie požiada o tvaromiestnu obhliadku priestorov čiernych skládok.

 

K bodu 10/

Rôzne

Odstupné bývalému starostovi obce p. Jaroslavovi Pappovi. Starosta informoval o pozvaní p. Jaroslava Pappa na OcÚ, na ktoré sa nedostavil. Na základe toho bol vypracovaný návrh na splátkový kalendár a to vo výške 100 EUR mesačne vždy k 15. dňu v mesiaci. Poslanci splátku odstupného bývalému starostovi vo výške 100 EUR mesačne, schválili. 

 

Starosta informoval o ponuke leasingovej spoločnosti o možnosti výmeny obecného auta „staré za nové“ z dôvodu ukončenia leasingovej zmluvy, za výhodných podmienok. Poslanci návrh schválili jednohlasne.

 

Starosta informoval o možnosti členstva obce v občianskom združení Žibrica, ktorého cieľom je získať nenávratnú finančnú pomoc pre spracovanie mikroregionálnych rozvojových stratégií a pripraviť miestnu odbornú kapacitu pre prístup programu LEADER. Poslanci schválili účasť v združení jednohlasne.

 

p. Miroslav Ryboš – vytvorenie parkovacích miest pri 17 BJ 2. Po dohode s vlastníkmi pozemkov sa starosta pokúsi vybudovať cca 8 parkovacích miest v blízkosti 17 BJ 2

                                - presunutie smetiakov z chodníka pri 17 BJ 2 pri školský plot

 

p. Ľudmila Pukanová – informovala o pripomienkach k výške platenia za hrobové miesta zo strany občanov.

Obecný úrad priebežne informuje občanov o spôsobe vyrubenia poplatkov za hrobové miesta pri platení uvedeného poplatku.

 

Ing. Peter Németh – v akom riešení je pozemok okolo 12 BJ

Starosta informoval o priebežných jednaniach s JUDr. Hlaváčovou.

 

Oprava cesty od OcÚ smerom ku škole – starosta informoval ohľadom ponúk. Poslanci s návrhom opravy cesty súhlasili jednohlasne. V prípade získania finančných prostriedkov bude cesta opravená.

 

Starosta navrhol aby sa začal vyberať príspevok na prevádzkovanie kanalizácie od občanov pripojených na kanalizáciu vo výške 20 EUR/osoba/rok. Prvé spoplatnenie sa bude týkať firmy MINITUB SLOVAKIA, spol. s. r. o., ZŠ a nájomníkov  obecných bytoviek.

 

 

K bodu 11/

Otázky, návrhy a doporučenia občanov

Neboli žiadne.

 

 K bodu 12/

Schválenie uznesenia

Ing. Alžbeta Seredičová – predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie, ktoré poslanci schválili jednohlasne a  je prílohou zápisnice.

 

 

K bodu 10/

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: p. Kántorová Magdaléna a p. Grimbelová Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Laca                                            Overovatelia: Ing. Peter Németh

  starosta obce                                                                      Ing. Rastislav Horváth

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

zo 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 21. 6. 2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach:

 

 

1/ Berie na vedomie:

 

 Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.

 

 

 

3/ Schvaľuje:

Výročnú správu, Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Čeľadice za rok 2010 bez výhrad.

                        Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

4/ Schvaľuje:

Úpravu rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2011, podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

5/ Schvaľuje:

Zmenu zásad odmeňovania poslancov od 1. 6. 2011. Dopĺňa sa: „odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny“.

 

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

6/ Schvaľuje:

Plat starostu, podľa novely zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z.,  vo výške 1777 EUR, s účinnosťou od 1. 6. 2011.

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

 

 

 

7/ Schvaľuje:

Záložnú zmluvu č. 403/958/2009 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v 1/1 a to:

1. bytový dom súpisné číslo 380 postavený na parcele reg. CKN č. 316/3, 230/3 a na parc. reg. CKN č. 239/5

2. parc. reg. CKN č. 316/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2

Na LV v Časti C: Ťarchy – Záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa V 6850/10.

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

8/ Schvaľuje:

Vyplácanie odstupného bývalému starostovi p. Jaroslavovi Pappovi v mesačných splátkach  vo výške 100 EUR, vždy k 15. dňu v mesiaci.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  1

 

9/ Schvaľuje:

Kúpu nového obecného auta formou leasingu a výmeny „staré za nové“ podľa ponuky.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

10/ Schvaľuje:

 

Členstvo obce v občianskom združení Žibrica, ktorého cieľom je získať nenávratnú finančnú pomoc pre spracovanie mikroregionálnych rozvojových stratégií a pripraviť miestnu odbornú kapacitu pre prístup programu LEADER.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

11/ Schvaľuje:

Opravu cesty od OcÚ smerom ku škole, v prípade získania finančných prostriedkov.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

12/ Schvaľuje:

Komisiu v zložení: Ing. Peter Németh, Ing. Alžbeta Seredičová, Ing. Gabriel Toman

 na otváranie obálok k vyhláseniu verejnej súťaže „Priamy prenájom – pohostinstvo“, ktorá bude ukončená 25. 7. 2011.

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

                      Ing. Anton Laca

                                                                                                            starosta obce