Zápisnica a uznesenie 26.5.2011

22.06.2011 17:01

Zápisnica

z 3. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 26. 5. 2011

 

 

Dátum konania   : 26. 5. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej  listiny

Neprítomný: Ing. Peter Németh

 

Program :

 

1.      Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Určenie overovateľov zápisnice

c)         Určenie zapisovateľa

2.      Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

3.      Voľba hlavného kontrolóra obce

4.      Vytvorenie Komisie verejného poriadku, Kultúrnej komisie a funkcie správcu cintorína

5.      Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 3. 2011 – informácia

       ( v členení podľa § 10 ods. 3  zák. č. 583/2004 Z.z. –  rozpočtová klasifikácia)

a)         Rozpočet bežných príjmov

b)        Rozpočet bežných výdavkov

c)         Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)

d)        Rozpočet finančných operácií

6.      Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

7.      Interpelácie poslancov

8.      Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

9.      Rôzne

10.  Otázky, návrhy a doporučenia občanov

11.  Záver

 

 

K bodu 1/

Otvorenie

Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil p. Ľudmilu Pukanovú  a Mgr. Mariannu Horváthovú. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

Starosta informoval o priebežnom plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ.

Starosta poďakoval poslancom za ich spoluprácu a pomoc pri rekonštrukčných prácach na OcÚ, pri organizovaní „Dňa matiek“, pri organizovaní vývozu odpadu zo školy, ihriska a cintorína a pri dodaní okrasných stromkov pre občanov.

 

 

 

K bodu 3/

Voľba hlavného kontrolóra obce

Starosta informoval, že na funkciu hlavného kontrolóra bola doručená iba 1 prihláška.

Starosta prečítal žiadosť p. Hanáka a predložil OZ priložené doklady zo žiadosti. Poslanci zvolili p. Hanáka jednohlasne za hlavného kontrolóra obce.

 

K bodu 4/

Vytvorenie Komisie verejného poriadku, Kultúrnej komisie a funkcie správcu cintorína

Starosta navrhol vytvoriť poradný výbor starostu v zložení Ing. Gabriel Toman, Ing. Alžbeta Seredičová a Ing. Peter Németh. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

 

Vytvorenie Komisie verejného poriadku – starosta informoval, že sa mu nepodarilo nájsť členov, ktorí by chceli pracovať v tejto komisii. Navrhuje poveriť jedného z poslancov, aby sa stal predsedom komisie verejného poriadku. Za predsedu komisie verejného poriadku bol zvolený jednohlasne p. Miroslav Ryboš. Menovaný v spolupráci so starostom doplnia členov komisie verejného poriadku, ktorá sa bude podieľať i na kontrole prípojok obecnej kanalizácie.

 

Vytvorenie Kultúrnej komisie. Ing. Alžbeta Seredičová bola zvolená za  predsedkyňu, v spolupráci s Mgr. Mariannou Horváthou doplnia členov uvedenej komisie podľa potreby.

 

Starosta informoval o vytvorení funkcie správcu cintorína, ktorým je p. Ladislav Toman.

 

 

 

K bodu 5/

Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 3. 2011 – informácia

Informovala Ing. Eliška Marčišovská, informácia je súčasťou zápisnice.

 

K bodu 6/

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

p. Milan Šimanský – doručil na OcÚ žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo 293/1 o výmere 846 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcely č. 293/2, o výmere 719 m2, druh pozemku záhrady, v KÚ Čeľadice, vedených na LV č. 215. Jedná sa o pozemky ktorých vlastníkom je Obec Čeľadice v ½. Uvedené parcely užívali už rodičia menovaného v celosti viac ako 50 rokov, ale majetkovo - právne vzťahy neboli vysporiadané. OZ Čeľadice dňa 14. 12. 2009 odpredaj pozemkov schválilo za cenu 1,5 EUR za m2, čo je spolu 1173,75 EUR. Do dnešného dňa nebola uzavretá kúpnopredajná zmluva medzi Obcou Čeľadice a p. Šimanským. Z toho dôvodu požiadal opätovne o odkúpenie uvedených pozemkov. Poslanci žiadosť schválili z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanci konštatovali, že menovaný nie je príbuzný starostu, pracovníkov obce ani členov OZ.   

 

p. Ján Šimanský – doručil na OcÚ „Dohodu o zrušení predkupného práva“. Jedná sa o parcelu č. 1344/18, o výmere 859 m2, druh pozemku orná pôda, vedenú na LV č. 1123 v KÚ Čeľadice. Obec Čeľadice ako oprávnená z predkupného práva nemá záujem o uplatnenie tohto práva a z tohto dôvodu poslanci schválili vymazanie ťarchy z LV č. 1123.

 

Starosta informoval o doručení  dokumentácii pre stavebné povolenie Projektovej základňovej stanice GSM siete ORANGE, názov projektu 1315BR – Čeľadice. Miesto stavby parc. č. 1443/1 KÚ Čeľadice. Typ objektu – telekomunikačný stožiar výšky 40,2 m, s vlastnou elektrickou prípojkou a technologickým kontajnerom. Vzhľadom k tomu, že uvedený stožiar bude pokrývať signálom ORANGE obec Čeľadice a časť diaľnice poslanci schválili jeho umiestnenie a výstavbu na uvedenej parcele a elektrickú prípojku, ktorá bude riešená samostatným elektroinštalačným projektom. Predpokladaná dĺžka prípojky je cca 900 m.

 

K bodu 7/

Interpelácie poslancov

Neboli žiadne.

 

K bodu 8/

Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

-          Mgr. Marianna Horváthová - čistenie potoka, starosta informoval o jednaní so zástupcom Správy povodia dolnej Nitry – Ing. Šunderlíkom Petrom o možnosti čistenia miestneho potoka. V súčasnej dobe uvedená spoločnosť nedisponuje prostriedkami na čistenie potoka. 

-          p. Miroslav Ryboš - oprava cesty  a udržiavanie súkromných stavebných pozemkov v Maďaroši /od 17 BJ smerom k potoku/ - starosta informoval o možnosti ako udržiavať a donútiť vlastníkov pozemkov o ktoré sa nestarajú. Vlastníci budú oslovený písomnou formou o zjednanie nápravy.

-          vyradenie starého nábytku v TJ – p. Ryboš vytvorí súpis starého nábytku, ktorý bude vyradený.

-          či by obec mohla pomôcť s kosením na ihrisku – starosta informoval o možnej spolupráci pri kosení ihriska a okolitých priestorov.

-          Ing. Rastislav Horváth – navozená zemina pri potoku, starosta vykoná tvaromiestnu obhliadku.

 

K bodu 9/

Rôzne

Starosta informoval o separovanom zbere, ktorý začne od 1. 6. 2011 prostredníctvom spoločnosti ENVIGEOS. Občania budú podrobne a komplexne informovaní o novom systéme vývozu.

 

Ďalej informoval o jednaní s p. Ing. Kutajom ohľadom káblovej televízie a prechode na digitálne vysielanie. Ing. Alžbeta Seredičová navrhla zistiť záujem občanov o káblovú televíziu.

 

Informoval o zbere starého  obnoseného šatstva na charitu, ktorý sa uskutoční 1. 6.2011.

 

 

K bodu 10/

Otázky, návrhy a doporučenia občanov

Neboli žiadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11/

Záver

Ing. Alžbeta Seredičová – predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie, ktoré poslanci schválili jednohlasne a  je prílohou zápisnice.

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: p. Kántorová Magdaléna a p. Grimbelová Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Laca                                            Overovatelia: p. Ľudmila Pukanová

  starosta obce                                                                      Mgr. Marianna Horváthová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z 3. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 26. 5. 2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach:

 

 

1/ Berie na vedomie:

a/ Ustanovenie správcu cintorína p. Ladislava Tomana.

 

b/ Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.

 

c/ Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 3. 2011.

 

 

 

2/ Volí:

p. Rudolfa Hanáka, narodeného 11. 8. 1955, Roľnícka 10, Nitra  za hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

3/ Schvaľuje:

Predsedu Komisie verejného poriadku p. Miroslava Ryboša.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa –  1

 

 

4/ Schvaľuje:

Predsedníčku  Kultúrnej komisie Ing. Alžbetu Seredičovú.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa –  1

 

 

5/ Schvaľuje:

p. Milanovi Šimanskému odkúpenie pozemku parcelné číslo 293/1 o výmere 846 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcely č. 293/2, o výmere 719 m2, záhrady v KÚ Čeľadice vedených na LV č. 215 za cenu 1,5 EUR za m2 čo je spolu 1173,75 EUR.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

6/ Schvaľuje:

p. Jánovi Šimanskému „Dohodu o zrušení predkupného práva“, na LV č. 1123 v KÚ Čeľadice, na parcele č. 1344/18 o výmere 859 m2.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

 

 

7/ Schvaľuje:

Žiadosť na stavebné povolenie Projektovej základňovej stanice GSM siete ORANGE, názov projektu 1315BR – Čeľadice. Miesto stavby parc. č. 1443/1 KÚ Čeľadice. Typ objektu – telekomunikačný stožiar výšky 40,2 m, s vlastnou elektrickou prípojkou a technologickým kontajnerom. Vzhľadom k tomu, že uvedený stožiar bude pokrývať signálom ORANGE obec Čeľadice a časť dialnice poslanci schválili jeho umiestnenie a výstavbu na uvedenej parcele a elektrickú prípojku, ktorá bude riešená samostatným elektroinštalačným projektom. Predpokladaná dĺžka prípojky je cca 900 m.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Ing. Anton Laca

                                                                                     starosta obce