zápisnica auznesenie dňa 27.12.2010

10.03.2011 00:04

Zápisnica

z Ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 27.12.2010
Dátum konania   : 27.12.2010
Prítomní : podľa prezenčnej  listiny

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu a jej predsedu, ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov.

 10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

 11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom.

 12. Diskusia.

 13. Záver.

Zasadnutie ustanovujúceho zasadania otvoril  doterajší starosta p. Jaroslav Papp. Privítal prítomných a informoval ich o návrhu programu dnešného rokovania.

 

K bodu 2/

Za zapisovateľa  zápisnice určil Magdalénu Kántorovú. Za overovateľov  zápisnice určil Miroslava Ryboša a Ing. Petra Németha.

 

K bodu 3/

Predseda miestnej volebnej komisie p. Baltazár Hamada informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy. Informácia je prílohou zápisnice.

 

K bodu 4/

Novozvolený starosta Ing. Anton Laca zložil zákonom predpísaný sľub, prevzal od doterajšieho starostu insígnie a prevzal vedenie zastupiteľstva.

 

K bodu 5/

Novozvolení poslanci: Bc. Marianna Horváthová, Ing. Peter Németh, Ľudmila Pukanová, Miroslav Ryboš, Ing. Alžbeta Seredičová a Ing. Gabriel Toman zložili zákonom predpísaný sľub. Sľub nezložil Ing. Rastislav Horváth, ktorý sa nezúčastnil zasadania bez ospravedlnenia.


 

K bodu 6/

Novozvolený starosta obce Ing. Anton Laca predniesol krátky príhovor, v ktorom poďakoval za prejavenú dôveru a prisľúbil vynaložiť všetko úsilie na vyriešenie problémov v prospech obce a všetkých obyvateľov.

 

K bodu 7/

Starosta obce Ing. Anton Laca predložil na schválenie program rokovania ustanovujúceho zasadania OZ.

 

K bodu 8/

Starosta obce Ing. Anton Laca predložil návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta. Navrhol aby túto funkciu vykonával p. Miroslav Ryboš. Poslanci tento návrh hlasovaním schválili. (hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa -1)

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že za zástupcu starostu určuje Ing. Petra Németha.

 

K bodu 9/

Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií:

 • návrhovej

 • mandátovej

 • volebnej

 

Hlasovaním boli schválené komisie v zložení:

Návrhová komisia :  predseda:  Ing. Alžbeta Seredičová,

         členovia kom.:  Ing. Rastislav Horváth, Miroslav Ryboš

         (Hlasovanie: za – 5, proti - 0, zdržal sa – 1)

Mandátová komisia: predseda:  Ing. Peter Németh,

                                 členovia kom.: Bc. Marianna Horváthová, Miroslav Ryboš

                   (Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1)   

Volebná komisia:  predseda: Ing. Gabriel Toman

              členovia kom.: Ľudmila Pukanová, Ing. Rastislav Horváth      

                       (Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0)

Starosta ďalej navrhol aby poslanci zvážili zriadenie ďalších komisií a svoje návrhy predniesli na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 10/

Taktiež na najbližšom zasadaní OZ bude prerokované zriadenie obecnej rady.

 

K bodu 11/

Ing. Marčišovská predložila návrh platu starostu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2009 a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2009 bola 744,50 € a koeficient pre našu obec (od 501 do 1000 obyvateľov) je 1,83. Spolu plat starostu našej obe je 1363 €. Poslanci schválili určenie platu starostu obce vo výške 1.363 € mesačne.

 

K bodu 12/

DISKUSIA:

 • Ing. Ján Tóth – pogratuloval novozvolenému starostovi a poslancom k zvoleniu. Doporučil zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu.

 • Ing. Anton Laca – doporučil zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu na najbližšom zasadaní OZ.  Ďalej poďakoval bývalému starostovi a poslancom za vykonanú prácu v predchádzajúcom funkčnom období a informoval o preberaní funkcie. Informoval tiež, že pri preberaní zistil, že v decembri 2010 boli doručené obci 2 faktúry od f. Vestam, Š. Vlček za vykonané práce na kanalizácii vo celkovej výške 251698,09 splatné k 14.12.2010. Informoval tiež o tom, že  s firmou Vestam je dohodnuté stretnutie dňa 10.1.2011 o splatnosti tejto faktúry. V prípade, že nedôjde k dohode nastane pre obec nútená správa.

 • Ján Tóth – faktúra neobsahuje rozpis prác, bude predmetom rokovania za prítomnosti stavebného dozora.

 • Ing. Seredičová – ak faktúra neobsahuje predpísané náležitosti je možné ju vrátiť

 • Jaroslav Papp – uviedol, že bude spolupracovať  s novým starostom na doriešení tohto problému

 • Ing. Gabriel Toman – poďakoval za podporu vo voľbách, uviedol, že sa vzdáva odmeny poslanca v prospech MŠ Čeľadice. Ďalej konštatoval, že kanalizácia je vybudovaná zle

 • Jaroslav Papp – informoval o odvolaniach podaných voči kolaudácii stavby kanalizácie, tieto sú postúpené na doriešenie na Krajský stavebný úrad, Nitra

 • Richard Švihel – žiadal o informáciu od bývalého starostu o počtoch súdnych sporov obce

 • Ing. Anton Laca – odpovedal p. Švihlovi  a prisľúbil podať informácie na prvom verejnom zhromaždení občanov, ktoré plánuje uskutočniť v mesiaci január 2011

 • Ing. Marta Bališová – poďakovala popriala novozvolenému starostovi a poslancom úspešnú prácu

 

K bodu 13/

Starosta obce Ing. Anton Laca poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ustanovujúceho zasadania OZ ukončil.

Zapísala: Magdaléna Kántorová

 

Ing. Anton Laca                Overovatelia:     Ing. Peter Németh

starosta obce                            Miroslav Ryboš

        

UZNESENIE

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice

zo dňa 27.12.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadaní prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

 2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 3. Informáciu o ustanovení Ing. Petra Németha za zástupcu starostu obce.

 4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.

 5. Informácia - návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.

 6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.


Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach

A./  b e r i e    n a       v e d o m i e

    1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

    2. vystúpenie novozvoleného starostu

    3. ustanovenie Ing. Petra Németha za zástupcu starostu obce

B./  k o n š t a t u j e,   ž e

 1. novozvolený starosta obce Ing. Anton Laca zložil zákonom  predpísaný sľub   starosta obce

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

Bc. Marianna Horváthová

Ing. Peter Németh

Ľudmila Pukanová,

Miroslav Ryboš

Ing. Alžbeta Seredičová

Ing. Gabriel Toman

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach

p o v e r u j e

poslanca Miroslava Ryboša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach

A./ z r i a ď u j e

komisie,  a to : návrhovú

        mandátovú

         volebnú


 

B./ v o l í :

a) predsedu návrhovej komisie :Ing. Alžbetu Seredičovú

   členov komisie: poslancov: Ing. Rastislava Horvátha, Miroslava Ryboša

b) predsedu mandátovej komisie: Ing. Petra Németha

   členov komisie: poslancov: Bc. Mariannu Horváthovú, Miroslava Ryboša

c) predsedu volebnej komisie: Ing. Gabriela Tomana

   členov komisie: poslancov: Ľudmilu Pukanovú, Ing. Rastislava Horvátha


Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach

Berie na vedomie informáciu starostu obce o zámysle zriadenia obecnej rady a ďalších komisií.


Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach

u r č u j e

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1.363 €

berie na vedomie

 1. informáciu o vyplácaní odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa „Zásad odmeňovania poslancov a úväzok starostu na roky 2010-2014“ schválených  obecným zastupiteľstvom dňa 8.7.2010

 2. vyhlásenie poslanca Ing. Gabriela Tomana, že sa vzdáva odmeny poslanca v prospech Materskej školy Čeľadice.

 

                            Ing. Anton Laca

                            starosta obce