Zápisnica zo 6. riadneho zasadania

19.01.2012 19:17

Zápisnica
zo 6. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného
dňa 15. 12. 2011Dátum konania   : 15. 12. 2011
Prítomní : podľa prezenčnej  listiny
Neprítomní: Ing. Gabriel Toman - ospravedlnený
                      Ing. Alžbeta Seredičová - ospravedlnená


Program :

1.    Otvorenie
a)    Schválenie programu rokovania
b)    Určenie overovateľov zápisnice
c)    Určenie zapisovateľa
2.    Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2012.
3.    Návrh VZN na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.
4.    Návrh rozpočtu obce na roky 2012-2014.
5.    Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2011.
6.    Riešenie sťažností.
7.    Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
8.    Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva
9.    Otázky, návrhy a doporučenia občanov
10.  Rôzne.
11.  Schválenie uznesenia.
12.  Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
 Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava Ryboša a p. Ľudmilu Pukanovú. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený.  
Starosta informoval o priebežnom plnení uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ. Zhodnotil prácu poslancov za uplynulý rok a poďakoval za vynaložené úsilie poslancom i pracovníkom OcÚ.

K bodu 2/
Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2012.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o VZN o dani z nehnuteľností na rok 2012. Navrhol, aby daň z nehnuteľnosti zostala na rovnakej výške ako predchádzajúci rok. OZ schválilo návrh jednohlasne a je súčasťou zápisnice. Pracovníčka OcÚ p. Kántorová pripraví na najbližšie zasadnutie zoznam nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, poplatku za KO a DSO a daň za psa.

K bodu 3/
Návrh VZN na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.
Starosta informoval a navrhol obecnému zastupiteľstu VZN na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice. OZ návrh schválilo jednohlasne. VZN je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 4/
Návrh rozpočtu obce na roky 2012-2014.
Po predchádzajúcej príprave, konzultácii s hlavným kontrolórom obce, účtovníčkou OcÚ a riaditeľkou ZŠ s MŠ starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2012. OZ schválilo rozpočet na rok 2012 jednohlasne. Programový rozpočet na roky 2013 a 2014 OZ berie na vedomie. Rozpočet je prílohou zápisnice.

K bodu 5/
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2011.
Vzhľadom na stavebné úpravy a pridelenú dotáciu starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2011 . OZ súhlasilo s úpravou rozpočtu.


K bodu 6/
Riešenie sťažností.
Starosta oboznámil OZ o sťažnosti p. Dubaiovej ohľadom parkovania autobusu VEOLIA pred domom vodiča autobusu p. Ivaniča Jozefa. Obaja uvedení boli pozvaní na jednanie OZ. Vzhľadom na sťažnosť, ktorá sa dotýka verejnej prepravy obyvateľov obce starosta riešil parkovanie autobusu s predstaviteľmi dopravnej spoločnosti VEOLIA, i s poslancami OZ. Obecné zastupiteľstvo po vyjadrení prítomných schválilo nasledovné:
-    autobus parkujúci pred domom vodiča p. Ivaniča bude stáť v smere jazdy, čím sa obmedzí „hluk“, ktorý vydáva zohrievacie zariadenie motora autobusu
-    pre bezpečný výjazd vozidla z domu p. Dubaiovej a lepšiu viditeľnosť na hlavnú komunikáciu bude osadené zrkadlo

K bodu 7/
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
Starosta informoval OZ o liste adresovanému vedeniu obecného úradu ohľadom auditu účtovnej závierky Obce Čeľadice ku dňu 31. 12. 2010.

Starosta informoval o žiadostiach o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov – SRARDUST a PROFIGAME. Žiadosti boli odsúhlasené jednohlasne.

K bodu 8/
Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva
p. Pukanová – navrhla pomenovať ZŠ s MŠ menom zosnulého Jozefa Dubeňa a uvažovať o možnosti pomenovania ulíc v obci.


K bodu 9/
Otázky, návrhy a doporučenia občanov
Starosta na základe ústnej žiadosti p. Romana Červeňa informoval o možnosti rozšírenia verejného osvetlenia do priestorov novo osídlených častí obce.  K možnosti rozšírenia verejného osvetlenia zaujme stanovisko poslanec Ing. Németh Peter.

K bodu 10/
Rôzne.
Mgr. Mesároš informoval o súdnych sporoch, ktoré vedie obec ohľadom kanalizácie s firmou VESTAM. Ďalej informoval o súdnom poplatku okresnému súdu v Žiline za konanie vo veci podpísania 2 zmeniek, ktoré podpísal bývalý starosta obce Jaroslav Papp.

Starosta predložil žiadosť ZŠ s MŠ na  použitie finančných prostriedkov v sume 3200 EUR, ako príspevok rodičov MŠ, sponzorský príspevok poslancov, príspevok rodičov za žiakov v ŠK a réžia školskej jedálne. Uvedené finančné prostriedky budú použité na úhradu prevádzkových nákladov ZŠ s MŠ. OZ schválilo žiadosť jednohlasne.

Mgr. Marianna Horváthová  poďakovala:
Ing. Gabrielovi Tomanovi – za mikulášske balíčky
Ing. Rastislavovi Horváthovi – sponzorská pomoc pri vybudovaní WC v MŠ
Manželom  Ing. Marianne Hamadovej a Ing. Martinovi Hamadaovi – za finančný príspevok na nákup hračiek pre deti MŠ
Poslancom, ktorí sa vzdali poslaneckej odmeny v prospech MŠ a starostovi obce za spoluprácu.

K bodu 11/
Schválenie uznesenia
OZ schválilo uznesenie jednohlasne.


K bodu 12/
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: p. Kántorová Magdaléna a p. Grimbelová Mária

Ing. Anton Laca                Overovatelia: Miroslav Ryboš
  starosta obce                                                  Ľudmila Pukanová


U z n e s e n i e
zo 6. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 15. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach:

1/ Berie na vedomie:
Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.

2/ Berie na vedomie:
Programový rozpočet na roky 2013 a 2014.

3/ Berie na vedomie:
List vedeniu obecného úradu o audite účtovnej závierky Obce Čeľadice ku dňu 31. 12. 2010.

4/ Schvaľuje:
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2012.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa –  0

5/ Schvaľuje:
VZN na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa –  0

6/ Schvaľuje:
Rozpočet obce na rok 2012.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

7/ Schvaľuje
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2011.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

8/ Schvaľuje
Použitie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ v sume 3200 EUR na úhradu prevádzkových nákladov.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

9/ Schvaľuje
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov – STARDUST a PROFIGAME.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0                      Ing. Anton Laca
                                                      starosta obce