Kultúra v Čeľadiciach

Je bohatá. Zabezpečuje ju komisia pre kultúru, ktorá pôsobí pri obecnom úrade. Kultúrna činnosť má charakter celoobecného záujmu a jej súčasťou sú kultúrne telesá :

Folklórna skupina ČEĽAĎANIA

Rok po vzniku Farského spevokolu t.j. v roku 2007, členovia spevokolu okrem chrámových piesní prejavili aj svoju lásku k ľudovej piesni, ktorá nepochybne zohrala významnú úlohu v histórii našich predkov. Začali vystupovať aj ako Spevácka skupina, neskôr keď k svojim vystúpeniam pridali aj tanec a zvyky našej obce, už ako Folklórna skupina Čeľaďania. Odvtedy obohacujú svojim programom všetky kultúrne akcie v obci. V repertoári majú programové pásma, plné spevu, tanca a zvykov.

Vedúcou FSk Čeľaďania a zároveň aj autorom jednotlivých programových blokov a choreografom je Ing. Alžbeta Seredičová. V skupine pôsobí aj Ing. Michal Seredič, známy interpret ľudových piesní. Jeho rozhlasové nahrávky môžu poslucháči často počuť najmä na rádiu Regina.

Námety na jednotlivé pásma, spevy, tance  a zvyky, čerpajú z bohatej studnice ľudových piesní a ľudových zvykov našej obce. Účinkujú pravidelne pri kultúrnych akciách v obci, ako Fašiangy, Svadby, Katarínske hody, Jesenné slávnosti, Predvianočné stretnutia. Pre tieto príležitosti má FSk programové pásma: Už sa fašiang kráti, Pochovávanie basy, Máj, máj zelený, Na lavičke pred domom, Oberačky, Mamka, ožením sa, Katarínske hody, Poďme ženy k čepu, Požehnané Vianoce.

Okrem domácich vystúpení obohacujú svojim programom aj široké okolie, folklórne festivaly doma i v zahraničí. Ich spevu, tancu a humornému slovu už tlieskali aj v Srbsku, Maďarsku, Česku –v Prahe.   Fotogaléria

 

Dychová hudba ČAĽAĎANKA

Je najstaršie kultúrne teleso v obci a pôsobí od roku 1936. Založili ju ako dobrovoľný súbor p. Jozef Hamada, Vojtech Varga a František Darnadi. Prvým kapelníkom bol p. Šenfel. Za ten čas sa v nej vystriedalo niekoľko kapelníkov (Žigmund Kozák, Severín Galo, Július Ivanič, František Demanko ), výborných hudobníkov (Baltazár Hamada, Baltazár Beláň, Jaroslav Srnka, Eugen Mikle, Jozef Beláň, Frantiček Grman a ďalší ) a spevákov (dievčenská spevácka skupina, Ing. Michal Seredič, Darinka Dubeňová a Ing. Marta Bališová . V súčasnosti vedie DH pán Jozef Beláň.

Počas rokov svojho pôsobenia Čaľadanka absolvovala veľa úspešných vystúpení na kultúrnych akciách organizovaných obcou a mestom Nitra, ako sú zábavy, plesy, fašiangy, nedeľné posedenia pri dychovke, vystupovala tiež v programe Československej televízie. Dokonca reprezentovala obec na niekoľkých vystúpeniach aj v susednom Rakúsku.

Zúčastnila sa mnohých prehliadok dychových hudieb, kde vždy obec úspešne reprezentovala.   Fotogaléria

 

Detský folklórny súbor RABONKA

vznikol v roku 1988 pri základnej škole Čeľadice. Vedúcou súboru a choreografkou je pani Ing. Alžbeta Seredičová. Súbor čerpá námety z okolia Nitry a Vrábel, ale najmä z výskumov v obci Čeľadice. V repertoári má niekoľko ucelených blokov : Fašiangy, Veľkonočné pásmo, Jarné pásmo, Drotárske pásmo, Varenie lekváru, Katarínske hody, Vianoce a i. Pôvodné kroje, ktorými súbor disponuje, boli zozbierané od občanov Čeľadíc, nové ušité svojpomocne podľa pôvodných vzorov.

Vystupuje pri rôznych príležitostiach organizovaných obecným úradom Čeľadice, mestom Nitra, v domovoch dôchodcov. Pravidelne sa zúčastňujú prehliadok DFS poriadaných Krajským osvetovým strediskom v Nitre, festivalov DFS v Komárne, Nitre a Zlatých Moravciach. Úspešne reprezentoval obec aj v susednom Rakúsku. Fotogaléria

 

Hudobná skupina RELAX

založili ju v roku 1998 manželia Jozef a Marta Bališoví, ktorí v nej aj doteraz účinkujú. Na svojich vystúpeniach pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci hrá do tanca a na počúvanie. Skupina sa orientuje v prevažnej miere na slovenské ľudové piesne. Vo svojom repertoári má valčíky, polky, tangá, čardáše ale aj pomalšie piesne na počúvanie. Skupina RELAX na pozvanie hrá aj na plesoch, zábavách, svadbách, oslavách životných jubileí a pri iných slávnostných príležitostiach.    Fotogaléria

 

Chrámový spevokol pri Farskom úrade Čeľadice

vznikol na podnet p. Mns. Jána Pristača, po jeho príchode v roku 2006, ako správcu farnosti Čeľadice. Spevokol po stránke liturgickej a organizačnej vedie Ing. Alžbeta Seredičová. Hudobný doprovod zabezpečuje organista pán Ladislav Beláň.

Spevokol svojim pôsobením:

Obohacuje cirkevné obrady počas nedeľných a sviatočných svätých omší, počas obradov sviatosti krstu, prvého svätého prijímania a vstupu do stavu manželského. Prispieva k dôstojnej rozlúčke s našimi zosnulými spoluobčanmi počas pohrebnej svätej omši a obradov na cintoríne

Pravidelne sa zúčastňuje a obohacuje svojim spevom sobotňajšie obrady počas púte k Panne Márii Kráľovnej v areáli Studnička vo farnosti Nová Ves nad Žitavou.

     Fotogaléria

 

Na zabezpečovaní kultúrnych podujatí v obci sa podielajú aj spoločenské organizácie, ako je Jednota dôchodcov, Zväz poľovníkov.

 

V obci sa každoročne konajú kultúrnospoločenské akcie ako :

Fašiangový ples

Pochovávanie basy

Deň matiek

Radosti jesene

Katarínske hody

Rozsvietenie vianočného stromčeka

 

Knižnica

V obci vyvíja činnosť knižnica, ktorá združuje všetky vrstvy občanov obce. V knižnici sa nachádza približne 4 300 kníh rôznych žánrov. Knižnicu vedie pán Vojtech Darnadi.

 

- Ing. Alžbeta Seredičová - predseda kúltúrnej komisie -