Návrhy všeobecne záväzných nariadení /VZN / a rozpočtu na rok 2014-15

02.12.2013 23:20

Oznámenie starostu obce o spracovaní návrhov Všeobecne záväzných nariadení /ďalej len VZN/a rozpočtu

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov oznamujem verejnosti, že obecný úrad spracoval návrhy týchto interných noriem obce:

navrh rozpočtu rok 2014-2015.xlsx (24845)
Návrh VZN Čeľadice - pobyt v MŠ.doc (34304)
Návrh VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni.doc (32768)
Návrh VZN o dani z nehn. na rok 2014.doc (53760)
Návrh VZN o výšky dotácie MŠ.doc (34816)

 

Odporúčam tým občanom, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s obsahom uvedených dokumentov, alebo vzniesť pripomienky, podnety a návrhy, obecný úrad im počas pracovnej doby umožní nahliadnutie.

Podľa zákona o obecnom zriadení budú uvedené stanoviská 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva vyhodnotené s následným informovaním samosprávneho orgánu.

 

Vyvesené: 29. 11. 2013

 

 

 

                                                                                                      Ing. Anton Laca

                                                                                                      starosta obce