Oznámenie

16.09.2014 13:48

OBEC   Č E Ľ A D I C E

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších  predpisov uznesením zo dňa 12.8.2014 č. 20/2014, bod. 2 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach bude mať celkom  7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

 

 

 

 

V Čeľadiciach, dňa 10.9.2014

 

 

 

                                     

                                                                           .........................................

                                                                                         podpis

                                                                                odtlačok pečiatky