Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.

30.11.2012 13:39

 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 3. 12. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Informácia o plnení rozpočtu k 30. 9. 2012.
 3. Úprava rozpočtu na rok 2012.
 4. Požiadavka na individuálnu bytovú výstavbu a zámysel IBV.
 5. Informácia o stave riešenia kanalizácie.
 6. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 7. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 8. Rôzne.
 9. Schválenie uznesenia.
 10. Záver.

                                                                                                                                    starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  28. 11. 2012