Pozvánka na 12. zasadnutie OZ.

12.12.2012 22:07

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Návrh na schválenie VZN:
  1. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, vrátane s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
  2. VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.
  3. VZN o poskytovaní dotácií.
  4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Čeľadice.
 3. Interná smernica starostu obce k rozpočtovým pravidlám.
 4. Zásady rozpočtového hospodárenia – pravidlá Obce Čeľadice.
 5. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2013 – 2015.
 6. Rôzne.
 7. Schválenie uznesenia.
 8. Záver.

 

                                                                                              starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  11. 12. 2012