Pozvánka na 15. zasadnutie OZ

17.06.2013 11:11

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 17. 6. 2013

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 20. 6. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2012.
 3. Návrh na schválenie výročnej správy starostu obce za rok 2012.
 4. Riešenie multimediálneho systému – televízneho káblového rozvodu v obci.
 5. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 6. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 7. Rôzne.
 8. Schválenie uznesenia.
 9. Záver.                                                                                                                 

                                                                                                                                                  starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  17. 6. 2013