Pozvánka na OZ

25.06.2012 11:22

Starosta obce Čeľadice Vás pozýva na deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 25.6. 2012

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 27. 6. 2012 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Záverečný účet za rok 2011.
 3. Výročná správa za rok 2011.
 4. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
 5. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Otázky, návrhy a doporučenia občanov
 7. Rôzne.
 8. Schválenie uznesenia.
 9. Záver

 

 


                                                                                                                             Ing. Anton Laca 

                                                                                                                             starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  25.6. 2012