Pozvánka na OZ

13.12.2013 10:23

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 11. 12. 2013

             

                                                                         P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 16. 12. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Návrh rozpočtu na roky 2014-2016.
 3. Návrh VZN na rok 2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
 4. Návrh VZN na rok 2014 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ.
 5. Návrh VZN na rok 2014 o ručení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia.
 6. Návrh VZN na rok 2014 o dani z nehnuteľnosti.
 7. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 8. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 9. Rôzne.
 10. Schválenie uznesenia.
 11. Záver.

 

 

 

 

 

 

 

....................................

                                                                                                                                                                                              starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  11. 12. 2013