Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

09.12.2014 12:11

                                                            Starosta obce Čeľadice

 

                                                                                                 V Čeľadiciach, dňa 8. 12. 2014

                                                                  P o z v á n k a

 

   V súlade s ustanovením zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                                                                        z v o l á v a m

                                  Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

        ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2014 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

        s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                               

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu a jej predsedu, ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov.
 10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 11. Určenie platu starostu v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

 

 

                                                                                                                                 starosta obce

 

 

                      Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  8. 12. 2014