Pozvánka OZ

14.08.2018 09:01

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 13.. 08. 2018

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 16. 08. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 

Program :

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Organizačno-technické zabezpečenie volieb 10.11.2018
 3. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 5. Rôzne.
 6. Schválenie uznesenia.
 7. Záver.

 

 

 

                                                                        Ing. Anton Laca v.r.

                                                                           starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 13. 08. 2018