Pozvánka OZ

21.08.2015 09:20

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 21. 08. 2015

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 25. 08. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Návrh na odsúhlasenie spôsobu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnému majetku.
 3. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 5. Rôzne.
 6. Schválenie uznesenia.
 7. Záver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

                                                                                              starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  21. 08. 2015