Pozvánka OZ

29.05.2017 13:50

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 26. 05. 2017

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 31. 05. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                 Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2017.
 3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Čeľadice.
 4. Návrh VZN o úhrade poplatkov  v obci Čeľadice.
 5. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 6. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 7. Rôzne.
 8. Schválenie uznesenia.
 9. Záver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 26. 05. 2017