Pozvánka OZ

19.09.2017 12:14

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 18. 09. 2017

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 21. 09. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017.
 3. Úprava rozpočtu na rok 2017.
 4. Schválenie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti 12 BJ 2 súp. číslo 424.
 5. Schválenie záložnej zmluvy č. 400/216/2017.
 6. Schválenie zmluvy č. 0129-PRB/2017 a schválenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR na zachovanie nájomného charakteru bytov na dobu minimálne 20 rokov.
 7. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 8. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 9. Rôzne.
 10. Schválenie uznesenia.
 11. Záver.

 

 

 

 

Ing. Anton Laca v.r.

                                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 18. 09. 2017