Pozvánka OZ

12.12.2017 14:40

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 11. 12. 2017

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 

Program :

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020.
 3. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018.
 4. Návrh VZN Obce Čeľadice o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
 5. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Čeľadice.
 6. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 7. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 8. Rôzne.
 9. Schválenie uznesenia.
 10. Záver.

 

 

 

 

....................................

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 11. 12. 2017