Pozvánka OZ

11.05.2018 10:47

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 11. 05. 2018

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

                                     ktoré sa uskutoční dňa 15. 05. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

                                                                         s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                 Predkladá       Prizvaní

Program :

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018.
 3. Investičné programy obce na rok 2018.
 4. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 5. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 6. Rôzne.
 7. Schválenie uznesenia                                                                         ....................................

                                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 11. 05. 2018