Pozvánka OZ

25.06.2018 13:04

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 25. 06. 2018

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 28. 06. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 

Program :

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Záverečný účet obce za rok 2017.
 3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.
 4. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 5. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 6. Rôzne.
 7. Schválenie uznesenia.
 8. Záver.

 

 

 

 

Ing. Anton Laca

                                                                                                                                                                               starosta obce v.r.

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 25. 06. 2018