Pozvánka na 13. zasadnutie OZ

06.03.2013 13:53

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

trináste  zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 11. 3. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

      P r o g r a m :                                                                                  Predkladá       Prizvaní

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
 3. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Čeľadice na rok 2013, informácia o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2012
 4. Návrh na schválenie podmienok k vydaniu stavebného povolenia pre IBV obce Čeľadice v zmysle podkladov stavebného úradu.
 5. Informácia o stave riešenia obecnej kanalizácie.
 6. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 7. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 8. Rôzne.
 9. Schválenie uznesenia.
 10. Záver.

 

 

                                                                                                                                                                                              starosta obce

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa  6. 3. 2013