Pozvánka

25.05.2018 09:45

Starosta obce Čeľadice

 

V Čeľadiciach, dňa 25. 05. 2018

                           

P o z v á n k a

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čeľadice,

 

ktoré sa uskutoční dňa 29. 05. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Čeľadiciach,

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 

Program :

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
  4. Kontrola uznesenia
 2. Návrh Zámennej zmluvy.
 3. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Otázky, návrhy a doporučenia občanov.
 5. Rôzne.
 6. Schválenie uznesenia.
 7. Záver.

 

 

                                                                                            ....................................

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Čeľadice dňa 25. 05. 2018