Program odpadového hospodárstva Obce Čeľadice

14.12.2018 11:55

 

Obec Čeľadice

Čeľadice 143,

951 03 Čeľadice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE Čeľadice

 NA ROKY 2016 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeľadice, August 2018

 

Obsah

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE.....................................................................................4

 

1.1. Názov obce. 4

1.2. Identifikačné číslo obce. 4

1.3. Okres. 4

1.4. Počet obyvateľov obce. 4

1.5. Rozloha katastrálneho územia obce. 4

1.6. Obdobie, na ktoré sa program vydáva. 4

 

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPDÁRSTVA................5

 

2.1. Údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program obce a o údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu. 5

 

2.2. Triedený zber komunálnych odpadov

Údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky je obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program obce..........................................................8

 

2.3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu. Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu obce......................................................................................................................................................12

 

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU.......................................................15

 

4. ZÁVäZNÁ ČASŤ PROGRAMU....................................................................................................16

 

4.1. Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom. 16

 

4.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre nakladanie s komunálnymi odpadmi. Opatrenia, na zabezpečenie zvýšenia informovanosti obyvateľov obce o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť........... 16

 

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU......................................................................................................17

 

5.1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov....................................................................................................... ........................................18

 

5.2. Údaje o využívaní kampaní na  zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi...................................................................................................................19

5.3. Rozsah finančnej náročnosti programu....................................................................................20

 

 

6. INÉ...................................................................................................................................................20

 

6.1. Potvrdenie spracovateľa údajov................................................................................................20

 

 

7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ.......................................................................................................................20

 

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi odpadu vo veci odpadov......................20

 

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva..........................20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE

 

 

1.1. Názov obce:           Čeľadice                   

 

1.2. Identifikačné číslo obce:      00307831       

 

1.3. Okres:         Nitra                                                             

 

1.4. Počet obyvateľov obce: 956 (k 31.12.2017)                                            

 

1.5. Rozloha katastrálneho územia obce: 1047  km2 ( ha)                     

 

1.6. Obdobie, na ktoré sa program vydáva: 2016 - 2020          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 

 1. Údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program obce a o údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu.

 

Tab. č.1. Množstvo zhodnotených a zneškodnených odpadov v roku 2011

ROK 2011

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

20 01 02

sklo

O

3,73

3,73

-

-

-

-

-

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

0,83

0,83

-

-

-

-

-

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

1,15

1,15

-

-

-

-

-

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

 

0

-

-

-

-

-

20 01 39

plasty

O

3,81

3,81

-

-

-

-

-

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

138,7

-

-

-

-

138,7

-

20 03 07

objemný odpad

O

4,98

-

-

-

-

4,98

-

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania zložiek komunálnych odpadov voči zmesovému komunálnemu odpadu

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

Zložky komunálneho odpadu

6,21

0,00

-

0,00

3,25

0,00

Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

-

-

-

-

90,54

-

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch     

 

Tab. č.2. Množstvo zhodnotených a zneškodnených odpadov v roku 2012

ROK 2012

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

20 01 02

sklo

O

2,7

2,7

-

-

-

-

-

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

1,48

1,48

-

-

-

-

-

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,77

0,77

-

-

-

-

-

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

0,55

0,55

-

-

-

-

-

 

20 01 39

plasty

O

3,75

3,75

-

-

-

-

-

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

244,47

-

-

-

-

244,47

-

 

20 03 07

objemný odpad

O

11,9

-

-

-

-

11,9

-

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania zložiek komunálnych odpadov voči zmesovému komunálnemu odpadu

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

Zložky komunálneho odpadu

3,48

0,00

-

0,00

4,48

0,00

Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

-

-

-

-

92,04

-

                                 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Tab. č.3. Množstvo zhodnotených a zneškodnených odpadov v roku 2013

ROK 2013

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,3

-

-

-

-

0,3

-

 

15 02 02

absorbenty,filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,2

-

-

-

-

0,2

-

 

20 01 02

sklo

O

4,21

4,21

-

-

-

-

-

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

0,337

0,337

-

-

-

-

-

 

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,5

0,5

-

-

-

-

-

 

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

0,33

-

-

-

-

0,33

-

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,5

0,5

-

-

-

-

-

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

1,559

1,559

-

-

-

-

-

 

20 01 39

plasty

O

3,31

3,31

-

-

-

-

-

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

241,13

-

-

-

-

241,13

-

 

20 03 07

objemný odpad

O

5,1

-

-

-

-

5,1

-

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania zložiek komunálnych odpadov voči zmesovému komunálnemu odpadu

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

Zložky komunálneho odpadu

4,05

0,00

-

0,00

2,30

0,00

Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

-

-

-

-

93,65

-

                                 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Tab. č.4. Množstvo zhodnotených a zneškodnených odpadov v roku 2014

ROK 2014

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,185

-

-

-

-

0,185

-

 

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

0,131

-

0,131

-

-

-

-

 

20 01 01

papier a lepenka

O

8,98

8,98

-

-

-

-

-

 

20 01 02

sklo

O

4,958

4,958

-

-

-

-

-

 

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

3,57

3,57

-

-

-

-

-

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

1,299

1,299

-

-

-

-

-

 

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,225

0,225

-

-

-

-

-

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,608

0,608

-

-

-

-

-

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

1,398

1,398

-

-

-

-

-

 

20 01 39

plasty

O

6,22

6,22

-

-

-

-

-

 

20 02 02

zemina a kamenivo

O

24,31

-

-

-

-

24,31

-

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

218,02

-

-

-

-

218,02

-

 

20 03 07

objemný odpad

O

11,4

-

-

-

-

11,4

-

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania zložiek komunálnych odpadov voči zmesovému komunálnemu odpadu

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

Zložky komunálneho odpadu

9,69

0,05

-

0,00

12,76

0,00

Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

-

-

-

-

77,50

-

                                 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Tab. č.5. Množstvo zhodnotených a zneškodnených odpadov v roku 2015

ROK 2015

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,1

-

-

-

-

0,1

-

 

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

12,66

-

-

-

-

12,66

-

 

20 01 01

papier a lepenka

O

12,18

12,18

-

-

-

-

-

 

20 01 02

sklo

O

7,453

7,453

-

-

-

-

-

 

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

22,65

22,65

-

-

-

-

-

 

20 01 19

pesticídy

N

0,093

-

-

-

0,093

-

-

 

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

0,01

0,01

-

-

-

-

-

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

0,486

0,486

-

-

-

-

-

 

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,31

0,31

-

-

-

-

-

 

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

0,32

-

-

-

-

0,32

-

 

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

0,1

0,1

-

-

-

-

-

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,374

0,374

-

-

-

-

-

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

1,589

1,589

-

-

-

-

-

 

20 01 39

plasty

O

12,39

12,39

-

-

-

-

-

 

20 02 02

zemina a kamenivo

O

4,79

-

-

-

-

4,79

-

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

164,5

-

-

-

-

164,5

-

 

20 03 07

objemný odpad

O

87,09

-

-

-

-

87,09

-

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania zložiek komunálnych odpadov voči zmesovému komunálnemu odpadu

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

Zložky komunálneho odpadu

17,59

0,00

-

0,03

32,09

0,00

Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

-

-

-

-

50,29

-

                                 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

          

2.2. Triedený zber komunálnych odpadov

Údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky je obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program obce.

 

V obci je zavedený triedený zber pre zložky komunálnych odpadov papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Pre triedenie papiera, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je pre každú domácnosť poskytnutá nádoba a vrecia. Zber sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch. Na jednotlivých stanovištiach obce sú umiestnené zvonové nádoby na triedený zber skla. Sklo sa vyváža prostredníctvom oprávnenej organizácie taktiež v pravidelných intervaloch. Občania majú k dispozícii aj veľkokapacitné kontajnery na sklo, kovy, papier, plasty, ktoré sú umiestnené na zbernom dvore, ktorý je otvorený v pravidelných intervaloch. Odpady zo zberného dvora sa odvážajú prostredníctvom oprávnenej organizácie na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

 

Biologický odpad zo záhrad obyvatelia kompostujú prostredníctvom vlastných kompostérov alebo umiestňujú na miesto, ktoré je stanovené obcou. Z uvedeného miesta sa biologický odpad zo záhrad podrví mobilným drvičom a odváža sa na zhodnotenie na kompostáreň

 

Obec zabezpečuje pre obyvateľov obce podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka zber a prepravu:

 1.  objemných odpadov prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov
 • pre túto činnosť obec poskytuje veľkoobjemové kontajnery tzv. VOK s objemom 30m3, ktoré sú pristavené a umiestnené prostredníctvom zmluvnej zberovej spoločnosti na zbernom dvore a odvážané podľa potreby viackrát ročne,
 1. oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
 • pre nebezpečné odpady a odpady z elektrozariadení má obec na zbernom dvore rôzne druhy nádob s objemom od 120 až po 1100 litrov. Odvoz nebezpečných odpadov sa realizuje podľa potreby viackrát ročne,
 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 2. jedlých olejov a tukov z domácností
 • na zbernom dvore má obec k dispozícii jednu 1100 litrovú nádobu na skladovanie jedlých olejov a tukov. Do tejto nádoby sa uskladňuje jedlé oleje v PET fľašiach.
 1. odpadov z cintorínov
 • pre túto činnosť obec poskytuje veľkoobjemové kontajnery tzv. VOK s objemom 7m3, ktoré sú pristavené a umiestnené prostredníctvom zmluvnej zberovej spoločnosti na zbernom dvore a odvážané podľa potreby viackrát ročne,
 1. v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, ktorý je skladovaný na zbernom dvore a podľa potreby vyvážaný oprávnenou spoločnosťou na zneškodnenie.

 

 

Tab. č.6. Množstvo zhotovených a zneškodnených zložiek komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu v obci v roku 2011

ROK 2011

Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

sklo

20 01 02

sklo

O

3,73

3,73

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

0,83

0,83

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

1,15

1,15

-

-

-

-

-

 

plasty

20 01 39

plasty

O

3,81

3,81

-

-

-

-

-

 

objemná odpad

20 03 07

objemný odpad

O

4,98

-

-

-

-

4,98

-

 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Tab. č.7. Množstvo zhotovených a zneškodnených zložiek komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu v obci v roku 2012

ROK 2012

Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

sklo

20 01 02

sklo

O

2,7

2,7

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

1,48

1,48

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,77

0,77

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

0,55

0,55

-

-

-

-

-

 

plasty

20 01 39

plasty

O

3,75

3,75

-

-

-

-

-

 

objemná odpad

20 03 07

objemný odpad

O

11,9

-

-

-

-

11,9

-

 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch     

 

Tab. č.8. Množstvo zhotovených a zneškodnených zložiek komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu v obci v roku 2013

ROK 2013

Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

Odpad s obsahom škodlivín

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,3

-

-

-

-

0,3

-

 

látky s o

15 02 02

absorbenty,filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,2

-

-

-

-

0,2

-

 

sklo

20 01 02

sklo

O

4,21

4,21

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

0,337

0,337

-

-

-

-

-

 

Odpad s obsahom škodlivín

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,5

0,5

-

-

-

-

-

 

Odpad s obsahom škodlivín

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

0,33

-

-

-

-

0,33

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,5

0,5

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

1,559

1,559

-

-

-

-

-

 

plasty

20 01 39

plasty

O

3,31

3,31

-

-

-

-

-

 

objemná odpad

20 03 07

objemný odpad

O

5,1

-

-

-

-

5,1

-

 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch     

 

Tab. č.9. Množstvo zhotovených a zneškodnených zložiek komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu v obci v roku 2014

ROK 2014

Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

Odpad s obsahom škodlivín

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,185

-

-

-

-

0,185

-

 

pneumatiky

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

0,131

-

0,131

-

-

-

-

 

papier

20 01 01

papier a lepenka

O

8,98

8,98

-

-

-

-

-

 

sklo

20 01 02

sklo

O

4,958

4,958

-

-

-

-

-

 

biologicky rozložiteľný odpad

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

3,57

3,57

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

1,299

1,299

-

-

-

-

-

 

Odpad s obsahom škodlivín

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,225

0,225

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

0,608

0,608

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

1,398

1,398

-

-

-

-

-

 

plasty

20 01 39

plasty

O

6,22

6,22

-

-

-

-

-

 

stavebný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo

O

24,31

-

-

-

-

24,31

-

 

objemná odpad

20 03 07

objemný odpad

O

11,4

-

-

-

-

11,4

-

 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch     

 

Tab. č.10. Množstvo zhotovených a zneškodnených zložiek komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu v obci v roku 2015

ROK 2015

Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

Kód odpadu

Názov   odpadu

Kategória odpadu

Odpad spolu          (t/rok)

Odpad zhodnocovaný (t/tok)

Odpad zneškodňovaný (t/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

Odpad s obsahom škodlivín

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,1 

-

-

-

-

0,1

-

 

stavebný odpad

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

12,66 

-

-

-

-

12,66

-

 

papier

20 01 01

papier a lepenka

O

 12,18

12,18

-

-

-

-

-

 

sklo

20 01 02

sklo

O

 7,453

7,453

-

-

-

-

-

 

biologicky rozložiteľný odpad

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

 22,65

22,65

-

-

-

-

-

 

pesticídy

20 01 19

pesticídy

N

 0,093

-

-

-

0,093

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

0,01 

0,01

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

 0,486

0,486

-

-

-

-

-

 

Odpad s obsahom škodlivín

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

 0,31

0,31

-

-

-

-

-

 

Odpad s obsahom škodlivín

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

 0,32

-

-

-

-

0,32

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

0,1 

0,1

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

 0,374

0,374

-

-

-

-

-

 

Elektroodpad z domácností

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

 1,589

1,589

-

-

-

-

-

 

plasty

20 01 39

plasty

O

 12,39

12,39

-

-

-

-

-

 

stavebný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo

O

 4,79

-

-

-

-

4,79

-

 

objemná odpad

20 03 07

objemný odpad

O

 87,09

-

-

-

-

87,09

-

 

                      _____________________________________________________________________

*                             v členení podľa prílohy č.1 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch                         

**                           v členení podľa prílohy č.2 zákoná č. 79/2015 Z.z. o odpadoch     

   

 

 

2.3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu

Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu obce.

 

Tab.č.11 Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku 2016

Východiskový rok 2016

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Odpad  spolu

Odpad zhodnocovaný

 
 

 t

materiálovo         

energeticky

inak

 

t

%

t

%

t

%

 

20 01 01

papier a lepenka

O

12

12

100%

-

-

-

-

 

20 01 02

sklo

O

8,38

8,38

100%

-

-

-

-

 

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

41,975

41,975

100%

-

-

-

-

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

O

0,946

0,946

100%

-

-

-

-

 

20 01 25

jedlé oleje a tuky

N

 

0

-

-

-

-

-

 

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,2

0,2

100%

-

-

-

-

 

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

0,04

0,04

100%

-

-

-

-

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

O

1,934

1,934

100%

-

-

-

-

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

2,124

2,124

100%

-

-

-

-

 

20 01 39

plasty

O

14,756

14,756

100%

-

-

-

-

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Odpad  spolu

Odpad zneškodňovaný

 
 

 t

spaľovaním        

skládkovaním

inak

 

t

%

t

%

t

%

 

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,153

-

-

0,153

100%

-

-

 

15 01 11

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

N

0,007

-

-

0,007

100%

-

-

 

20 01 19

pesticídy

N

0,04

0,04

100%

-

-

-

-

 

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

0,514

-

-

0,514

100%

-

-

 

20 01 28

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

0,037

-

-

0,037

100%

-

-

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

174,84

-

-

174,84

100%

-

-

 

20 03 07

objemný odpad

O

29,29

-

-

29,29

100%

-

-

 

Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov vo východiskovom roku 2016:

287,236 ton

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

28,67

0,00

0,00

0,01

71,31

0,00

 

 

 

 

 

 

Tab.č.12 Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania v cieľovom roku 2020

Cieľový rok 2020

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Odpad  spolu

Odpad zhodnocovaný

 

 

 

 

 t

materiálovo         

energeticky

inak

 

 

t

%

t

%

t

%

 

 

20 01 01

papier a lepenka

O

12,2

12,2

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 02

sklo

O

8,41

8,41

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

42

42

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

O

0,948

0,948

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

0,3

0,3

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

0,05

0,05

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

O

1,935

1,935

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

2,125

2,125

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 39

plasty

O

14,76

14,76

100%

-

-

-

-

 

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Odpad  spolu

Odpad zneškodňovaný

 

 

 

 

 t

spaľovaním        

skládkovaním

inak

 

 

t

%

t

%

t

%

 

 

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,155

-

-

0,155

100%

-

-

 

 

20 01 19

pesticídy

N

0,05

0,05

100%

-

-

-

-

 

 

20 01 27

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

0,515

-

-

0,515

100%

-

-

 

 

20 01 28

farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

0,037

-

-

0,037

100%

-

-

 

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

174,74

-

-

174,74

100%

-

-

 

 

20 03 07

objemný odpad

O

29,25

-

-

29,25

100%

-

-

 

 

Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov vo východiskovom roku 2016:

295,475 ton

 

Percentuálne porovnanie zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov

Odpad zhodnocovaný (%/tok)

Odpad zneškodňovaný (%/tok)

 

materiálovo

energeticky

inak*

spaľovaním

skládkovaním

inak**

 

28,78

0,00

0,00

0,02

71,21

0,00

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

 

Ciele v predchádzajúcom Programe odpadového hospodárstva sa obec snažila realizovať a plniť priebežne a v rámci finančných možností obce. Obec v porovnaní s rokom 2011 nevyprodukovala v roku 2015 nižšie množstvo zmesového komunálneho odpadu aj objemného odpadu. Obec nesplnila cieľ stanovený v prechádzajúcom Programe odpadového hospodárstva, t.j. znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu. Kým v roku 2011 vyprodukovala 138,7 ton zmesového komunálneho odpadu, v roku 2015 to bolo  164,5 ton.

 

Samotnou príčinou zvýšenia množstva zmesového komunálneho odpadu je predovšetkým rastúca kúpyschopnosť obyvateľstva, ako aj nárast počtu obyvateľov v obci. Zároveň treba podotknúť, že obec v tomto období nezaznamenala zvýšený počet čiernych skládok, ako tomu bolo v minulosti.

 

 

Zároveň však treba podotknúť, že sa výrazne zvýšilo množstvo vytriedených zložiek odpadov, akými sú papier, plasty a sklo. Tento pozitívny stav bol zapríčinený vstupom obce do Ponitrianskeho združenia obcí pre triedený zber a nakladanie s odpadmi, ktoré od 1.9.2014 spustilo svoju činnosť a od tohto dátumu je zmluvným partnerom obce. Obec v roku 2015 vytriedila takmer 22,65 ton biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kdežto v roku 2011 obec vôbec nemala zabezpečený triedený zber tohto odpadu. Taktiež očakávame, že sa od roku 2016 zvýši množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného zeleného odpadu, ktorý obec vyváža prostredníctvom zmluvného partnera na kompostáreň Výčapy- Opatovce.

 

 

Činnosť obce pri zabezpečovaní cieľov bola zameraná predovšetkým na zhodnocovanie a až v poslednej miere na zneškodňovanie odpadov v oprávnených zariadeniach. Dôraz bol kladený na triedený zber odpadov v obci a likvidáciu tzv. čiernych skládok. Obyvatelia obce sú informovaní správnom triedení odpadu prostredníctvom mestského rozhlasu, internetovej stránky, ako aj prostredníctvom letákov, ktoré sú odovzdávané obyvateľom do poštových schránok.

 

Ako sme už spomenuli vyššie obec je členskou obcou Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi a  od 1.9.2014 je zapojená do projektu pod názvom ,,Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“. Účasť obce na tomto projekte priniesla enormné zvýšenie podielu všetkých triedených zložiek odpadov. Pozitívny trend je umocnený skutočnosťou, že obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, tzv. „OZV“ v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená OZV zabezpečuje na obci vyzbieranie zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu odpadu z obce, akými sú papier, sklo, kovy, plasty a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Obec zabezpečuje prostredníctvom OZV informačné kampane, ktoré smerujú k zvýšeniu povedomia obyvateľov obce.

 

Obec taktiež vybudovala zberný dvor na zber jednotlivých druhov komunálnych odpadov, čo v nemalej miere do budúcna prispeje k zvýšeniu triedenia, zberu a následnej recyklácii odpadov. Zároveň sa tým zníži množstvo odpadov, ktoré končí z obce na skládke odpadov.

 

 

 

 

 

 

4. ZÁVäZnÁ ČASŤ PROGRAMU

 

4.1. Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom

 

Obec si stanovila ciele zamerané na:

 •  zníženie vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu
 •  zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov
 • znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov
 • zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu

 

Ciele sú uvedené v tabuľke č.12.

 

Pri stanovení cieľov pre komunálne odpady obec taktiež vychádzala z rámcovej smernice o odpadoch a na základe toho si stanovila nasledovné ciele:

 

 1. do roku 2020 zvýšiť úroveň triedeného zberu predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v porovnaní s rokom 2016 a prispieť tak svojim dielom k zvýšeniu recyklácie, ktorá je stanovená v smernici o odpadoch na úrovni najmenej 50% hmotnosti.

 

 1. do roku 2020 zvýšiť úroveň zberu a následnej recyklácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v porovnaní s rokom 2016 a zabezpečiť tak zníženie skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Obec sa tak pričiní svojim dielom k splneniu cieľa stanoveného v smernici o odpadoch, podľa ktorého platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na úroveň 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

 

 1. do roku 2020 zvýšiť úroveň zberu jednotlivých druhov komunálnych odpadov, akými sú elektroodpad, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a odpadové oleje, v porovnaní s rokom 2016. Obec má zriadení zberný dvor, na ktorom môžu obyvatelia obce odovzdávať komunálne odpady kategórie ostatný a nebezpečný. Obec zabezpečuje v zmysle zákona o odpadoch podľa potreby, no najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

 

 1. Prvotným cieľom obce je do roku 2020 zníženie množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu  v porovnaní s rokom 2016

 

4.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre nakladanie s komunálnymi odpadmi   

       Opatrenia, na zabezpečenie zvýšenia informovanosti obyvateľov obce o triedenom zbere,

       jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné

       zhodnotiť.

 

Obec si stanovila nasledovné opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov:

Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné:

 • zabezpečiť zmluvu  s organizáciou zodpovedností výrobcov, ktorá zabezpečí plynulé a bezproblémové splnenie tohto cieľa v obci,
 •  ďalšie zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov u obyvateľov obce,
 • Zníženie množstva zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom ,,ekonomickej motivácie“ obyvateľstva
 • Zvýšenie úrovne triedeného zberu dosiahnuť osvetovými aktivitami a zvýšením povedomia obyvateľov obce ako správne triediť odpady,
 • Informovanosť občanov o správnom triedení odpadov chce obec dosiahnuť napr.:
 • osvetovou činnosťou aj zo strany OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov), s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Osvetovú činnosť chce obec zabezpečiť aj v základnej škole,
 • prostredníctvom internetovej stránky obce,
 • prostredníctvom obecného rozhlasu,
 • letákmi do poštových schránok obce, ktorými chce obec informovať obyvateľov obce o správnom triedení,
 • nálepkami o správnom triedení odpadu, ktoré by sa umiestňovali na zberné nádoby. Obsahovali by návod, aký odpad umiestniť a neumiestniť do zbernej nádoby,
 • O význame a spôsobe triedeného zberu, či o význame značiek na jednotlivých obaloch výrobkov chce obec informovať prostredníctvom obecnej nástenky, internetovej stránky, či samotnej osvetovej činnosti prostredníctvom OZV.

 

 

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

 

5.1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych

       odpadov

 

Obec má na zber a nakladanie s komunálnym odpadom uzatvorenú zmluvu so zberovou spoločnosťou, ktorá disponuje zariadeniami na zber, úpravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov kategórie nebezpečný aj ostatný. Taktiež zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov spadajúcich pod organizáciu zodpovednosti výrobcov (tzv. „OZV“) vykonáva oprávnená organizácia, ktorá odovzdáva odpady na spracovanie oprávnenému zariadeniu. Dostupnosť najbližších vhodných zariadení pre jednotlivé druhy komunálnych odpadov je uvedený v tabuľke č.13.

 

Tab.č.13 Dostupnosť najbližších vhodných zariadení pre jednotlivé druhy komunálnych odpadov, ktoré vznikajú v obci.

Druh odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Vhodné zariadenie

20 01 01

papier a lepenka

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

20 01 02

sklo

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 13

rozpúšťadlá

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 19

pesticídy

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

WASTE TRANSPORT a.s.,

Bratislava – prevádzka Žirany

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

20 01 39

plasty

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Tekovská ekologická, s. r. o., 935 33 Nový Tekov, č.133

20 03 07

objemný odpad

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Tekovská ekologická, s. r. o., 935 33 Nový Tekov, č.133

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Tekovská ekologická, s. r. o., 935 33 Nový Tekov, č.133

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že v blízkosti obce sú vybudované v dostatočnom množstve oprávnené zariadenia. V obci nie je tak potrebné dobudovať zariadenia na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a ani sa neuvažuje s vybudovaním zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov.

 

 

 

 

 

5.2. Údaje o využívaní kampaní na  zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

 

Obec uvažuje zvyšovať povedomie obyvateľstva v obci viacerými spôsobmi, a to prostredníctvom:

 1. Informačných kampaní

Obec plánuje realizovať minimálne 2-3 informačná kampane ročne. Majú byť realizované predovšetkým prostredníctvom organizácií zodpovedností výrobcov, ako aj iných odborne spôsobilých osôb. Uvedené informačné kampane budú zamerané na správne triedenie odpadu, akými sú papier, sklo, plasty, kovy a bioodpad. Taktiež budú informačné kampane zamerané aj na správne triedenie komunálnych nebezpečných odpadov v obci. Nevyhnutnosťou bude určite občanom vysvetliť problematiku tzv. „čiernych skládok“ vznikajúcich v obci. Upovedomiť ich o tom, že vznikom čiernych skládok sa môžu značne zvýšiť poplatky za komunálne odpady v obci a pod. Od informačných kampaní obec očakáva prínos vo forme:

 • zvýšenia správneho triedenia odpadov občanmi v obci
 • zníženie množstiev odpadu, ktorý končí na skládke odpadov a zároveň zníženia nákladov,

        ktoré budú vynaložené zo strany obce na zneškodnenie odpadov

 1. obecného rozhlasu,
 2. internetovej stránky,
 3. osvety na základnej škole
 4. informácií zobrazených na informačnej tabuli obce.

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rozsah finančnej náročnosti programu

Obec predpokladá vynaložiť finančné prostriedky pre jednotlivé prúdy odpadov v nasledovnej výške:

 

 1. Komunálne odpady: 74.000  Eur
 2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady: 3900 Eur
 3. Elektroodpad: financované prostredníctvom OZV
 4. Použité batérie a akumulátory: financované prostredníctvom OZV
 5. Odpadové pneumatiky: financované prostredníctvom OZV
 6. Stavebný odpad a odpad z demolácií: 5.000 Eur
 7. Odpadové oleje: 200 Eur
 8. Papier a lepenka: financované prostredníctvom OZV
 9. Sklo: financované prostredníctvom OZV
 10. Plasty: financované prostredníctvom OZV
 11. Železné a neželezné kovy: financované prostredníctvom OZV

 

 

 

 

 

 

 

6. Iné

 

6.1. Potvrdenie spracovateľa údajov:

Starosta obce, Ing. Anton Laca

 

6.1.1. Meno a priezvisko (názov spracovateľa programu): Mgr.Michal Bakyta, Ing.Peter Hlinka

 

 

6.1.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu:

 

Ing. Anton Laca, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené OZ 13.12.2018