Výberové konanie

02.11.2015 13:20

Obec Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03  Čeľadice

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s Materskou školou Čeľadice 87, 951 03  Čeľadice

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie /1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada/
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť.

                                   

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajom v znení neskorších predpisov
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Miesto predkladania prihlášok:

           Obecný úrad Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03  Čeľadice

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok:   25. 11. 2015 do 12.00 hod.

 

Poznámka: Obálku s prihláškou a požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Čeľadice 87 – Neotvárať“.

 

Termín, čas a miesto výberového konania prihláseným uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Ďalšie informácie: Obec Čeľadice, Obecný úrad, Čeľadice 143, 951 03  Čeľadice, tel. kontakt 037/7877 221, 0903 781 795, mail: obecceladice@stonline.sk.

 

 

V Čeľadiciach, dňa 30. 10. 2015

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Anton Laca

                                                                                    starosta obce