Vyhlásenie výberového konania

13.08.2013 15:41

Obec Čeľadice

zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

v ý b e r o v é      k o n a n i e

na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Čeľadice 87

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

  • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch             a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • minimálne päť rokov pedagogickej praxe.

 

Iné požiadavky:

- občianska a morálna bezúhonnosť,

- riadiace, komunikatívne a organizačné schopnosti,

- znalosť právnych predpisov v oblasti školstva,

- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

- osobné a morálne predpoklady.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,

- overená kópia dokladov o absolvovaní 1. atestácie,

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

- profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),

- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,

- písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v

  zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

  predpisov,

  • čestné vyhlásenie o pravosti všetkých poskytnutých údajov.

 

Prihlášku   a požadované  doklady  je  potrebné  doručiť  v   uzatvorenej  obálke s označením

„Výberové konanie – ZŠ s MŠ Čeľadice  – neotvárať!“ najneskôr do 30. 9. 2013 do 12.00 hod.

na adresu obce: Obec Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03 Čeľadice

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený písomne

najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Čeľadiciach, dňa 13. 8. 2013

Ing. Anton Laca

starosta obce Čeľadice