VZN č. 3/2012 na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.

20.12.2011 20:26

 

Obecné zastupiteľstvo   Čeľadice

VZN č. 3/2012 na rok 2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území  Čeľadice.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §  6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

1

Predmet úpravy

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  školského zariadenia , dieťa materskej školy  so sídlom na území obce Čeľadice, ktoré sú na základe rozhodnutia  Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej   republiky.

 

§ 2

Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto  nariadenia  je

- materská škola , školský klub a školská jedáleň  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce

 

§ 3

Výška a účel dotácie

 

 

  1. Výška dotácie na príslušný  kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu, školskej jedálne a dieťa materskej školy  v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce je určená  v prílohe č. 1 VZN.
  2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu a školskej jedálne so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
  3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12  príslušného kalendárneho roku.

 

 

 

 

 

§ 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne / vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok / do 25 . dňa príslušného mesiaca.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čeľadiciach  dňa  15.12.2011

Uznesením   č. 6

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa  1.1.2012

 

 

Vyvesené :  30.11.2011                                                

            Zvesené :    15.12.2011

                                                                    

                                                                     Ing. Anton Laca

                                                                     Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Príloha  č. 1  k VZN 

 

Kategória škôl a školských  zariadení       Dotácia na mzdy a prevádzku

                                                                   na žiaka v eurách

 

 

Materská škola                                             1287

 

Školský klub                                                 304

 

Školská jedáleň                                             266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Obec   Čeľadice   oznamuje  , že  tieto materiály  sa nachádzajú  v kancelárii Obecného  úradu :

  • návrh  rozpočtu na roky 2011 – 2013
  • VZN  o dani z nehnuteľností   na rok 2011
  • VZN  o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia  so sídlom na území Čeľadice

 

 

 

                                                                   Ing. Anton Laca

                                                                    Starosta obce