VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

14.04.2011 15:36

 

Obec Čeľadice v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Čeľadiciach

č.1/2011

 

 

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Čeľadice, na ktorý prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu materskej školy.

 

§ 2

Výška príspevku

 

(1)   Za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Čeľadiciach zriadenej obcou Čeľadice sa stanovuje výška príspevku   7  EUR  mesačne za jedno dieťa.

(2)   Príspevok v ods. 1 je stanovený v zmysle § 28 ods. 6  Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

 

§ 3

Spôsob platenia

 

(1)   Príspevok vo výške stanovenej v § 2 ods. 1 tohto VZN za pobyt dieťaťa v Materskej škole Čeľadice je zákonný zástupca povinný uhradiť do pokladne Materskej školy v Čeľadiciach.

(2)   Príspevok stanovený v § 2 ods. 1 uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

§4

Neuhrádzanie príspevku

 

(1)   Príspevok za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

a)      ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa Zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

(2)   Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa ďalej neuhrádza

a)      za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov doložených preukázateľným spôsobom

b)      za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými dôvodmi.

(3)   Podmienky uvedené v ods. 1 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 7 a podmienky uvedené v ods. 2 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 8 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

 

§ 5

 Záverečné ustanovenia

 

(1)   Kontrolu tohto VZN vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce a hlavný kontrolór obce.

(2)   Zmeny a doplnky tohto VZN možno robiť len VZN.

(3)   Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach dňa 7.4.2011 uznesením č.2/2011.

(4)   Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2011

      (5)  Ruší sa VZN  č 1/2008.

 

 

V Čeľadiciach, dňa   7.4.2011

                                                                                                           

                                                                                                                Ing. Anton Laca

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

Schválené OZ:  7.4.2011                                 Vyvesené:  8.4.2011

 

Účinnosť:  1.5.2011                                          Zvesené:  26.4.2011