Zámer prenajať majetok

18.12.2012 10:01

OBEC ČEĽADICE

 

zastúpená starostom obce

v súlade s § 11 ods. 4, písmeno „a“ zákona o obecnom zriadení a v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje:

 

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU A VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

nehnuteľnosť v kat. území Obce Čeľadice č. 279 pohostinské zariadenie a ako jeho súčasť Kultúrny dom.

 

Účelom prenájmu: zabezpečenie prevádzky uvedenej nehnuteľnosti pre potreby obyvateľov.

 

Minimálna cena: € 15,- za 1 m2/rok v celkovej výmere 500 m2

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

 

 

  1. Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne na Obecný  úrad, alebo poštou na adresu Obecný úrad Čeľadice č. 143, 951 03 Čeľadice, tak aby cenová ponuka a podnikateľský zámer boli doručené najneskôr dňa 2.1.2013 do 12.00 hod.

 

  1. Ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM – Pohostinstvo – NEOTVÁRAŤ!“

 

Presné znenie a podmienky podania ponúk sú zverejnené na informačnej tabuli Obecného úradu Čeľadice a na internetovej stránke Obce Čeľadice (www.celadice.webnode.sk).

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle 0903 781 795

 

 

 

                                                                                                  Ing. Anton Laca

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prenájmu (mimo všeobecných v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.)

 

  1. Nájomca musí dodržať charakter predmetnej nehnuteľnosti.

 

  1. Poskytnúť pre potreby obce priestory na organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných verejných podujatí v rámci harmonogramu činnosti po prejednaní so starostom obce bezplatne.

 

  1. Všetky akcie organizované nájomcom musia byť riadne ohlásené a odsúhlasené starostom obce.

 

  1. Všetky investičné zámery na zveľaďovanie prenajatého majetku nájomcom musia byť prerokované a schválené OZ ešte pred ich realizáciou.

 

  1. Prevádzkové náklady a energie spojené s užívaním predmetnej nehnuteľnosti si hradí nájomca sám v plnom rozsahu vrátane prípadného zabezpečovacieho zariadenia.

 

  1. Nájomca sa zaväzuje poskytovať svoje služby i mimo prenajatej nehnuteľnosti na požiadanie obce pre obyvateľov a spoločenské organizácie pôsobiace na území obce v rámci významných výročí a osláv (napr. hody, výročie obce, jarmok a pod.)

 

  1. Zabezpečiť údržbu predmetnej nehnuteľnosti a jej okolia pre jeho podnikateľské aktivity.