Zápisnica a uznesenie 7.4.2011

22.06.2011 16:53

 

Zápisnica

z 2. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 7. 4. 2011

 

 

Dátum konania   : 7. 4. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej  listiny

Neprítomný: Ing. Rastislav Horváth

 

Program :

 

1.      Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Určenie overovateľov zápisnice

c)         Určenie zapisovateľa

2.      Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

3.      Voľba Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu

4.      Návrh na vytvorenie Komisie verejného poriadku a funkcie správcu cintorína

5.      Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 12. 2010 – informácia

       ( v členení podľa § 10 ods. 3  zák. č. 583/2004 Z .z. –  rozpočtová klasifikácia)

a)         Rozpočet bežných príjmov

b)        Rozpočet bežných výdavkov

c)         Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)

d)        Rozpočet finančných operácií

6.      Stav nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku ku dňu  31. 12. 2010

7.      Stav nedoplatkov na nájomnom ku dňu  28. 2. 2011

8.      Organizácie, spoločnosti a útvary obce – priebežná informácia

9.      Programový rozpočet – informácia

10.  Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

11.  Interpelácie poslancov

12.  Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

13.  Rôzne, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra

14.  Otázky a návrhy a doporučenia občanov

15.  Záver

 

 

K bodu 1/

Otvorenie

Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil p. Miroslava Ryboša a Ing. Gabriela Tomana. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/

Starosta informoval o kontrole plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

-          SODB starosta informoval o sčítacích komisároch, vymenoval sčítacích komisárov: Jana Marčišovská, Jana Štrbová, Ing. Dana Šipošová, náhradníčka: Anna Ivaničová.

 

-          hrobové miesta:  je potrebné doplniť poplatok za prenájom za detský hrob 10 EUR na 10 rokov, urnu 10 EUR na 10 rokov a hrobku tak isto ako hrobové miesta (jednohrob, dvojhrob..)Hroby, ktoré sú rozmerovo širšie ako je predpísaná šírka do 50 cm budú spoplatnené o 1 hrobové miesto menej. Hroby, ktoré presahujú predpísanú šírku nad 50 cm budú spoplatnené  o 1 hrobové miesto viac . OZ schválilo poplatok za prenájom hrobového miesta:

Jednohrob                   20 EUR na 10 rokov

Dvojhrob                     40 EUR na 10 rokov

Detslý hrob                 10 EUR na 10 rokov

Urna                            10 EUR na 10 rokov

Hrobka /jednohrob/    20 EUR na 10 rokov

Hrobka /dvojhrob/      40 EUR na 10 rokov

Starosta predložil spracovaný Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý poslanci schválili. Obsadenie miesta správcu cintorína, bude riešiť starosta.

 

-          starosta predložil Domový poriadok pre nájomné bytové domy 16 BJ, 12 BJ, 17 BJ 1, 17 BJ 2 v Čeľadiciach. Starosta zvolá postupne obyvateľov jednotlivých bytoviek a upovedomí ich o zásadách a podmienkach bývania v nájomných bytoch. OZ schválilo uvedený domový poriadok jednohlasne

 

-          separovaný zber – vzhľadom na finančnú situáciu OcÚ je dohodnutý splátkový kalendár s budúcim prevádzkovateľom

 

-          odstupné bývalému starostovi zatiaľ nevyplatené, bol pozvaný na dojednanie ale sa nedostavil bez ospravedlnenia, ďalší postup bude riešený v spolupráci s právnym zástupcom obce

 

-          ČEĽADICE - INVEST, s. r. o.- dnešným dňom bolo zahájené konanie zrušenia. Starosta poveril Ing. Alžbetu Seredičovú na určenie skutkového stavu k ČEĽADICE-INVEST s. r. o. a do najbližšieho zasadnutia OZ podať informácie

 

K bodu 3/

Voľba Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu

OZ navrhlo za členov komisie: Ing. Petra Németha, Ľudmilu Pukanovú a Ing. Alžbetu Seredičovú. Poslanci boli navrhnutí podľa príslušnosti k politickým stranám za ktoré kandidovali.

 

K bodu 4/

Návrh na vytvorenie Komisie verejného poriadku

Poslanci predložili návrh na členov komisie verejného poriadku:

Pukanová: Juríček Michal, Mikláš Ľubomír

Horváthová: Ing. Michal Seredič

Ing. Toman: Richard Švihel, Jozef Šimanský, Daniela Krasňanská, Peter Laca, Ladislav Hamada, Baltazár Hamada

Starosta: Richard Vereš

S občanmi bude jednať starosta a na najbližšom OZ podá informáciu.

 

K bodu 5/

Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 12. 2010 – informácia

Informovala Ing. Eliška Marčišovská – informácia je prílohou zápisnice.

K bodu 6/

Stav nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku ku dňu  31. 12. 2010

Informovala Magdaléna Kántorová – informácia je prílohou zápisnice.

 

K bodu 7/

Stav nedoplatkov na nájomnom ku dňu  28. 2. 2011

Informoval Mária Grimbelová – informácia je prílohou zápisnice.

 

K bodu 8/

Organizácie, spoločnosti a útvary obce – priebežná informácia

-          starosta informoval o požiadavkách dychovej hudby, hudobnej skupiny RELAX, knižnice, futbalového klubu, stolnotenisového klubu

 

-          starosta informoval o nájomnej zmluve a o rokovaní s  JUDr. Hlaváčovou o uzatvorení Baru COMPANIEROS z dôvodu skončenia nájomnej zmluvy k 30. 3. 2011 a o súdnych sporoch medzi Obcou Čeľadice zastúpenou bývalým starostom J. Pappom a firmou ADONA ohľadom kúpy a nájmu pozemku okolo BJ 12. JUDr. Hlaváčová ponúkla vyriešiť uvedené súdne spory mimosúdnym vyrovnaním. Vzhľadom k tomu, že pri stavebných prácach pri prerábaní baru COMPANIEROS a kultúrneho domu neboli doložené na obecný úrad žiadne doklady ani vyúčtovanie prác starosta predložil OZ odborný názor o technickom zhodnotení a stavieb vytvorený Ing. Ľubomírom Drgom - súdnym znalcom, ktorý stanovil zaokrúhlenú reálnu hodnotu – cena zhodnotenia v čase na sumu 107 443,54 EUR. Poslanci, ktorí boli členmi zastupiteľstva aj v predchádzajúcom volebnom období Ing. Peter Németh a Miroslav Ryboš sa vyjadrili, že spochybňujú zmluvu, ktorú má k dispozícii starosta. Nie je taká aká bola schválená bývalým zastupiteľstvom. „Pôvodná zmluva“ je ukončená v čl. 7 v bode č. 3, ktorý je totožný s „novou zmluvou“ v článku 9 s bodom 3. V „pôvodnej zmluve chýba v článku 7 odstavec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ďalej chýba celý článok 8 a článok 9 odstavec 1 a 2. OZ vyjadrilo podozrenie o pravosti uvedených zmlúv a doporučilo starostovi prejednať nájomné zmluvy s bývalým nájomcom, bývalým starostom obce a všetkými bývalými poslancami OZ. Ing. Alžbeta Seredičová navrhla, že musia dokladmi preukázať náklady, pokiaľ to nevydokladujú nemajú nárok na vyplatenie.

 

-          starosta informoval OZ o žiadosti baru ESPRESSO o zmenu otváracej doby.

Otváraciu dobu baru ESPRESSO schválili poslanci OZ nasledovne:

Po-Št:  7.30-12.30      15.00-22.00

Pi:        7.30-12.30      15.00-23.00

So:       7.30-23.00

Ne:      7.30-22.00

 

-          starosta informoval OZ o stave prenájmu obecnej pôdy medzi SHR Ľudovítom Tomanom a spoločnosťou WaV Banská Bystrica zastúpená Ing. Rastislavom Vachom. V diskusii k danému problému vystúpil Mgr. Marek Toman a informoval OZ o situácii k prenajatej obecnej pôde. Podľa jeho názoru verejná súťaž, ktorá bola k danej problematike vyhlásená nebola platná – žiadny prenájom majetku nemohol a nemal prebiehať z dôvodu, že novonadobudnutá pôda bola zazmluvnená so SHR Ľudovítom Tomanom. OZ rozhodlo, aby sa spoločnosť WaV upovedomila o skutočnom stave a následnom zrušení zmluvy z dôvodu neschválenia prevodu pôdy na základe uznesenia z 37. riadneho zasadania OZ v Čeľadiciach konaného              dňa 20. 5. 2010 v bode 7, ktorý hovorí nasledovné:

·         preveriť identifikáciu pozemkov (podľa druhu pozemkov) na skutkový stav

·         preveriť možný nájom novonadobudnutej pôdy

·         pripraviť nový zoznam identifikácie pozemkov k nadobudnutej pôde

Uvedené skutočnosti neboli bývalým starostom Jaroslavom Pappom vykonané a na základe tohto OZ rozhodlo upovedomiť WaV a kataster o neplatnosti zmluvy medzi Obcou Čeľadice a WaV a nemožnosti zapísania nájomného vzťahu k pôde do katastra.

Starosta prečítal žiadosť SHR Ľudovíta Tomana o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce pod č. 187/2011. Na základe diskusie OZ a vyjadrenia Ing. Petra Németha a Ing. Gabriela Tomana bolo schválené nasledovné:

-          najskôr vyriešiť ukončenie neplatného zmluvného vzťahu medzi WaV a obcou, o tomto upovedomiť spoločnosť WaV a kataster

OZ sa vyjadrí k žiadosti SHR Ľudovíta Tomana pod č. 187/2011 na najbližšom zasadnutí.

 

K bodu 9/

Programový rozpočet – informácia

-          informovala Ing. Eliška Marčišovská a zároveň podala informáciu o programovom rozpočte na rok 2011 - 2013. Starosta informoval o potrebe zmeniť rozpočet v priebehu roka z dôvodu prerábania OcÚ, ozvučenie cintorína, opravy ciest a ďalších aktivít pre rozvoj obce

 

-          starosta informoval o uplynutí 30-dňovej lehoty od podania reklamácie firme VESTAM ohľadom netesnosti a presakovania vody do obecnej kanalizácie. Reklamáciu bude riešiť naďalej v súčinnosti s právnym zástupcom obce a firmou VESTAM

 

-          návrh na získanie finančných prostriedkov na sprevádzkovanie kanalizácie. Na základe podnetov občanov a záverov z verejného zhromaždenia občanov je nutné spoplatniť domácnosti, Minitube, ZŠ s MŠ a bytovky, ktoré sú na kanalizáciu napojené i keď táto nie je skolaudovaná. Vzhľadom na potrebu financií k údržbe a prečerpávaniu splaškov je nutné zatiaľ stanoviť paušálny poplatok. Starosta vyzval OZ aby sa vyjadrili: p. Pukanová navrhla 20 EUR/osoba na 1 rok, Ing. Peter Németh súhlasil s 20 EUR. OZ schválilo uvedený poplatok. Budú spoplatnené aj prípojky do domácností, ktoré vykonala firma VESTAM a boli fakturované na obec. Zoznam prípojok je súčasťou faktúry č. 14/2010, ktorá je uložená na obecnom úrade.  

 

-          OZ schválilo VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Čeľadiciach. Za pobyt dieťaťa v Materskej škole OZ schválilo výšku príspevku 7 EUR mesačne za jedno dieťa  

 

K bodu 10/

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

-          Magdaléna Kántorová informovala o žiadostiach Ing. Jána Štrbu – o záväzné stanovisko obce k umiestnenie stavby rodinného domu a žiadosť o malý zdroj znečistenia Slavomíra Pappa. Starosta a OZ vyjadrili súhlasné stanovisko k uvedeným žiadostiam. Žiadosť Erika Moravčíka – o vydanie stavebného povolenia k stavbe cesty na p. č. 1425/183 v k. ú. Čeľadice bola starostom a OZ zamietnutá z dôvodu, že parcela sa nachádza v extraviláne obce a nie je v smernom územnom pláne určená na výstavbu

 

-          starosta informoval, že vzhľadom na prerušenie zápisu záložných zmlúv do katastra je potrebné schváliť uznesenie nasledovného znenia:

a) záložnú zmluvu č. 403/427/2008 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom – 17 bytov s. č. 389 na parcele registra CKN č. 1344/51, parc. reg. C KN č. 1344/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37.

b) záložnú zmluvu č. 403/351/2009 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom s. č. 390 na parcele registra CKN č. 1357/18, parc. reg. C KN č. 1357/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37.

c) záložnú zmluvu predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom – 17 bytov s. č. 389 na parcele registra CKN č. 1344/51, parc. reg. C KN č. 1344/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6. 810 05  Bratislava 15

d) záložnú zmluvu predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom s. č. 390 na parcele registra CKN č. 1357/18, parc. reg. C KN č. 1357/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6. 810 05  Bratislava 15

 

 

K bodu 11/

Interpelácie poslancov

Neboli žiadne.

 

 

K bodu 12/

Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

-          Ing. Gabriel Toman ponúkol pre obec a obyvateľov cca 1000 ks okrasných stromčekov (smrek, borovica, smrekovec opadavý), ktoré je potrebné svojpomocne vysadiť

 

-          starosta informoval o situácii ohľadom zavozenia pieskovej jamy

 

 

 

K bodu 13/

Rôzne, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra

Starosta informoval že k 28. 2. 2011 hlavný kontrolór požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Zo zákona vyplýva voľba hlavného kontrolóra. K voľbe hlavného kontrolóra bolo prijaté nasledovné:

a) schválenie uznesenia OZ o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v podmienkach Obce Čeľadice a o podrobných náležitostiach písomnej prihlášky

b) určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra – úväzok 20%

c) vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra OZ – na úradnej tabuli v obci bude dňa      8. 4. 2011 vyvesený oznam o konaní voľby a náležitostiach prihlášky hlavného kontrolóra obce. V nasledujúcich 2 týždňoch bude tento oznam vyhlásený obecným rozhlasom a oznam bude zverejnený na internetovej stránke obce

d) odovzdanie písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

·         kandidát musí mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

·         prihlášku musí predložiť najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby na OcÚ,  t. j. 6. 5. 2011

·         k prihláške musí pripojiť – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

                                                                 - doklad o vzdelaní

                                                                 - profesijný životopis

e) voľba OZ, potvrdená formou uznesenia v jednotlivých kolách volieb

·         prvé kolo volieb – na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov OZ

·         druhé kolo volieb – ak nebolo úspešné prvé kolo volieb

                                                     - vykoná sa ešte na tom istom zasadnutí OZ

                                                    - postupujú do neho dvaja kandidáti s najväčším počtom

                                                      platných hlasov

                                                    - zvolený je ten, kto získal najväčší počet platných hlasov

                                                      poslancov OZ (v prípade rovnosti rozhoduje žreb)

 

K bodu 14/

Otázky a návrhy a doporučenia občanov

Neboli žiadne návrhy ani doporučenia.

 

K bodu 15/

Ing. Alžbeta Seredičová – predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie, ktoré poslanci schválili jednohlasne a  je prílohou zápisnice.

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Kántorová Magdaléna a Grimbelová Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Laca                                            Overovatelia: Ing. Gabriel Toman

  starosta obce                                                                       Miroslav Ryboš

U z n e s e n i e

z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 7. 4. 2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach:

 

1/ Konštatuje:

a/ Činnosť a zrušenie ČEĽADICE-INVEST s. r. o. bude preverená poslankyňou Ing. Alžbetou Seredičovou do nasledujúceho zasadania OZ.

 

b/ Starosta informoval o nájomnej zmluve a o rokovaní s  JUDr. Hlaváčovou o uzatvorení Baru COMPANIEROS z dôvodu skončenia nájomnej zmluvy k 30. 3. 2011 a o súdnych sporoch medzi Obcou Čeľadice zastúpenou bývalým starostom J. Pappom a firmou ADONA ohľadom kúpy a nájmu pozemku okolo BJ 12. JUDr. Hlaváčová ponúkla vyriešiť uvedené súdne spory mimosúdnym vyrovnaním. Vzhľadom k tomu, že pri stavebných prácach pri prerábaní baru COMPANIEROS a kultúrneho domu neboli doložené na obecný úrad žiadne doklady ani vyúčtovanie prác starosta predložil OZ odborný názor o technickom zhodnotení a stavieb vytvorený Ing. Ľubomírom Drgom - súdnym znalcom, ktorý stanovil zaokrúhlenú reálnu hodnotu – cena zhodnotenia v čase na sumu 107 443,54 EUR. Poslanci, ktorí boli členmi zastupiteľstva aj v predchádzajúcom volebnom období Ing. Peter Németh a Miroslav Ryboš sa vyjadrili, že spochybňujú zmluvu, ktorú má k dispozícii starosta. Nie je taká aká bola schválená bývalým zastupiteľstvom. „Pôvodná zmluva“ je ukončená v čl. 7 v bode č. 3, ktorý je totožný s „novou zmluvou“ v článku 9 s bodom 3. V „pôvodnej zmluve chýba v článku 7 odstavec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ďalej chýba celý článok 8 a článok 9 odstavec 1 a 2. OZ vyjadrilo podozrenie o pravosti uvedených zmlúv a doporučilo starostovi prejednať nájomné zmluvy s bývalým nájomcom, bývalým starostom obce a všetkými bývalými poslancami OZ. Ing. Alžbeta Seredičová navrhla, že musia dokladmi preukázať náklady, pokiaľ to nevydokladujú nemajú nárok na vyplatenie.

 

 

 

2/ Berie na vedomie:

a/ Správa o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2010.           

 

b/ Stav nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku ku dňu  31. 12. 2010.

 

c/ Stav nedoplatkov na nájomnom ku dňu  28. 2. 2011.

 

d/ Návrh na vytvorenie Komisie verejného poriadku.

 

e/ Správu starostu o príprave zmluvy na separovaný zber s budúcim prevádzkovateľom.

 

f/ Stav jednania o vyplatení odstupného bývalému starostovi.

 

g/ Žiadosť č. 187/2011, SHR Ľudovíta Tomana o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce.

 

h/ Informáciu Ing. Elišky Marčišovskej o plnení programového rozpočtu na rok 2011 – 2013 a o potrebe úpravy rozpočtu v priebehu roka.

 

i/ Informáciu starostu o podaní reklamácie firme VESTAM ohľadom netesnosti obecnej kanalizácie.

 

j/ Ponuku Ing. Gabriela Tomana o ponúknutí cca 1000 ks okrasných stromkov pre obec.

 

 

 

3/ Schvaľuje:

Sčítacích komisárov: Jana Marčišovská, Jana Štrbová, Ing. Dana Šipošová a náhradníčka: Anna Ivaničová.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

4/ Schvaľuje:

Prevádzkový poriadok pohrebiska a poplatok za prenájom hrobového miesta:

Jednohrob                   20 EUR na 10 rokov

Dvojhrob                     40 EUR na 10 rokov

Detslý hrob                 10 EUR na 10 rokov

Urna                            10 EUR na 10 rokov

Hrobka /jednohrob/    20 EUR na 10 rokov

Hrobka /dvojhrob/      40 EUR na 10 rokov

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

5/ Schvaľuje:

Domový poriadok pre nájomné bytové domy 16 BJ, 12 BJ, 17 BJ 1, 17 BJ 2 v Čeľadiciach.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

 

6/ Schvaľuje:

Členov Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu:

Ing. Peter Németh /SDKU/

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1

 

 Ľudmila Pukanová /KDH/

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1

 

Ing. Alžbeta Seredičová /nezávislá/   

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1

 

7/ Schvaľuje:

Otváraciu dobu baru ESPRESSO:

Po-Št:  7.30-12.30      15.00-22.00

Pi:        7.30-12.30      15.00-23.00

So:       7.30-23.00

Ne:      7.30-22.00

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

8/ Schvaľuje:

Neplatnosť zmluvy o prenájme obecnej pôdy medzi Obcou Čeľadice a spoločnosťou WaV, o ktorej jednalo OZ na svojom zasadaní dňa 20. 5. 2010. Na základe neplatnosti zmluvy nie je možné zapísať nájomný vzťah k pôde do katastra v prospech spoločnosti WaV.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

9/ Schvaľuje:

Paušálny poplatok za používanie kanalizácie napojených domácností, Minitubu, ZŠ s MŠ a bytoviek 20 EUR na osobu, na 1 rok.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa –  1

 

10/ Schvaľuje:

VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Čeľadiciach. Za pobyt dieťaťa v Materskej škole OZ schválilo výšku príspevku 7 EUR mesačne za jedno dieťa.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

11/ Schvaľuje:

Žiadosť Ing. Jána Štrbu o záväzné stanovisko obce k umiestneniu stavby rodinného domu a žiadosť o malý zdroj znečistenia pre Slavomíra Pappa.

Žiadosť Erika Moravčíka – o vydanie stavebného povolenia k stavbe cesty na p. č. 1425/183 v k. ú. Čeľadice bola starostom a OZ zamietnutá z dôvodu, že parcela sa nachádza v extraviláne obce a nie je v smernom územnom pláne určená na výstavbu

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

12/ Schvaľuje:

Záložnú zmluvu č. 403/427/2008 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom – 17 bytov s. č. 389 na parcele registra CKN č. 1344/51, parc. reg. C KN č. 1344/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

13/ Schvaľuje:

Záložnú zmluvu č. 403/351/2009 predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom s. č. 390 na parcele registra CKN č. 1357/18, parc. reg. C KN č. 1357/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

 

14/ Schvaľuje:

Záložnú zmluvu predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom – 17 bytov s. č. 389 na parcele registra CKN č. 1344/51, parc. reg. C KN č. 1344/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6. 810 05  Bratislava 15

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

15/ Schvaľuje:

Záložnú zmluvu predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.  843, katastrálne územie Čeľadice, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Čeľadice v podiele 1/1 a to bytový dom s. č. 390 na parcele registra CKN č. 1357/18, parc. reg. C KN č. 1357/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6. 810 05  Bratislava 15

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa –  0

 

16/ Schvaľuje:

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a náležitostiach písomnej prihlášky. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bude verejnou voľbou:

a) určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra – úväzok 20%

b) vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra OZ – na úradnej tabuli v obci bude dňa      8. 4. 2011 vyvesený oznam o konaní voľby a náležitostiach prihlášky hlavného kontrolóra obce. V nasledujúcich 2 týždňoch bude tento oznam vyhlásený obecným rozhlasom a oznam bude zverejnený na internetovej stránke obce

c) odovzdanie písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

·         kandidát musí mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

·         prihl