zápisnica a uznesenie dňa 3. 2. 2011

10.03.2011 00:05

Zápisnica

z 1. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 3. 2. 2011
Dátum konania   : 3. 2. 2011
Prítomní : podľa prezenčnej  listiny
Neprítomní : 0

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Zloženie sľubu poslanca

 3. Poverenie zástupcu starostu

 4. Kontrola plnenia uznesenia

 5. Plnenie plánu kontrol za rok 2010 a schválenie plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok  2011

 6. Interpelácie poslancov

 7. Návrh „Rokovacieho poriadku“ - novelizácia

 8. Informácia

  • komplexné nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce

  • poplatok za hrobové miesto

  • poplatok za zasadačku obecného úradu

  • rozdelenie obce do starostlivosti poslancov

  • návrh zmeny dopravného značenia v obci + žiadosť o predĺženie zvodidiel pri vjazde do obce

  • návrh komisií

 9. Správa starostu o finančnom stave obce

 10. Rôzne – používanie súkromného vozidla, majetkové priznanie starostu obce, predloženie rozpočtu obce na rok 2O11

 11. Diskusia

 12. Schválenie uznesenia

 13. ZáverK bodu 1/

Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil sl. Horváthovu a p. Pukanovú. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2/

Ing. Rastislav Horváth, ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva z rodinných dôvodov, zložil zákonom predpísaný sľub.

 

K bodu 3/

Starosta predniesol písomné poverenie v súlade s § 13 b) ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. pre zástupcu starostu Obce Čeľadice  Ing. Petra Németha.

 

K bodu 4/

Vzhľadom k tomu, že ustanovujúce zhromaždenie sa riadi špecifickým programom uznesenia z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva neboli terminované.

 

K bodu 5/

Plnenie plánu kontrol za rok 2010 predložil hlavný kontrolór p. Ján Tóth.

Ing. Gabriel Toman:

-  reagoval na informáciu o petícii na odvolanie starostu v roku 2010, ktorá bola podľa jeho         názoru zmarená

-  reagoval aj na informáciu o faktúre za kanalizáciu od firmy VESTAM

- reagoval na informáciu o povinnosti vedenia obecnej kroniky

- navrhol doplniť predloženú správu o relevantné informácie o spoločnosti ČEĽADICE-INVEST, s. r. o.   a relevantné informácie k priebehu petície odvolania predchádzajúceho          starostu

p. starosta Ing. Anton Laca – aké boli prijaté opatrenie ohľadom vedenia kroniky

                     - či spoločnosť ČEĽADICE-INVEST, s. r. o.  bola zrušená, ak nie, aby hlavný kontrolór  predložil na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva  správu o riešení situácie spoločnosti ČEĽADICE-INVEST, s. r. o. v spolupráci s konateľmi spoločnosti Ing. Jánom Malým a Katarínou Neveďalovou  

Ing. Alžbeta Seredičová navrhla aby sa spoločnosť ČEĽADICE-INVEST, s. r. o. nezrušila skôr ako budú vysporiadané majetkové pomery artézskeho vrtu.     

 

Poslanci plán kontrol za rok 2010 vzali na vedomie. Požadovali do správy na rok 2010 doplniť relevantné informácie o spoločnosti ČEĽADICE-INVEST, s. r. o. a relevantné informácie ohľadom petície.

Ďalej hlavný kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011 a poslanci plán kontrolnej činnosti schválili, boli podané 2 návrhy:

1. návrh Ing. Peter Németh: vytvoriť zápisnicu po každej vykonanej kontrole hlavným kontrolórom

2. návrh p. starosta Ing. Anton Laca: doplniť o správu fyzickej inventúry, ktorá sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2011

 

K bodu 6/

Neboli žiadne pripomienky od poslancov obecného zastupiteľstva, starosta informoval poslancov akým spôsobom budú prebiehať interpelácie poslancov.


K bodu 7/

Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku predložil starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva návrh schválili jednohlasne.

 

K bodu 8/

komplexné nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce

 • p. starosta informoval o ponitrianskom združení ktorého sme súčasťou ohľadom separovaného odpadu a zmluvou firmy ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., ktorá nám bude uskutočňovať separovaný odpad

 • obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne komplexné nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi obce podľa zmluvy a schvaľuje úhradu príspevku vo výške 6,59 EUR na obyvateľa uvedeného v projekte krát 767 obyvateľov. Výsledná suma príspevku je 5054,53 EUR. Z dôvodu  nedostatku finančných prostriedkov obec  uhradí dňa 4. 2. 2011 sumu 500 EUR na účet združenia

 

poplatok za hrobové miesto

 • p. starosta dal návrh na poplatok za jednohrob 10 EUR, za dvojhrob 20 EUR

 • Ing. Gabriel Toman dal návrh uzavrieť tento návrh po 15. 2. 2011, kde na pracovnej porade obecného zastupiteľstva pripraví orientačné náklady na ročnú prevádzku cintorína a podľa toho sa bude vychádzať pri určení výšky poplatku za prenájom hrobového miesta

 

poplatok za zasadačku obecného úradu

 • návrh na zmenu poplatku za užívanie zasadačky obecného úradu na 20 EUR/deň, 7 EUR/hodina v prípade súkromného predaja a prezentačných akcií

 • obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom jednohlasne

 

rozdelenie obce do starostlivosti poslancov

 • starosta dal na vedomie pridelenie jednotlivých časti obce :

 • Ing. Peter Németh  – od pálenice po začiatok dediny

 

 • Ing. Alžbeta Seredičová a Ing. Rastislav Horváth – od pálenice  po obecný úrad + cesta smerom k baru a k starému smetisku

 

 • Ing. Gabriel Toman – od obecného úradu po rybník + cesta smerom na D. Obdokovce

 

 • Bc. Marianna Horváthová – od rybníku po cintorín

 

 • Miroslav Ryboš – od bytoviek 17 BJ po bar

 

 • Ľudmila Pukanová – od baru po križovatku pri p. Darnadi Ján

 

návrh zmeny dopravného značenia v obci + žiadosť o predĺženie zvodidiel pri vjazde do obce

 • obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo žiadosť o zmenu dopravného značenia jednohlasne

 

návrh komisií

 • starosta navrhol vytvoriť Komisiu verejného poriadku a Komisiu na ochranu verejného záujmu

 • obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na vytvorenie Komisie verejného poriadku a Komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré budú ustanovené na najbližšom zasadnutí


K bodu 9/

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o  finančnom stave obce a  vzhľadom na kritický finančný stav obce navrhujeme vyplatiť odstupné bývalému starostovi  Jaroslavovi Pappovi na základe splátkového kalendára, ktorý s ním osobne dohodne. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

K bodu 10/

Starosta obce požiadal o schválenie používania súkromného auta na pracovné cesty (starostu alebo poslanca vyslaného na pracovnú cestu) vo vzdialenosti nad 30 km od obce, iba za úhradu spotreby pohonných hmôt bez úhrady nákladov na amortizáciu vozidla –  poslanci obecného zastupiteľstva návrh odsúhlasili jednohlasne  

Starosta ďalej predložil  majetkové priznanie ktoré je dostupné na obecnom úrade.

Účtovníčka obecného úradu poskytla každému poslancovi obecného zastupiteľstva k nahliadnutiu Rozpočet obce na rok 2011 – 2013.

SODB (sčítanie obyvateľov domov a bytov) – bude potrebné vytvorenie sčítacej komisie, zodpovedný pracovník za obec je p. Kántorová.

Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia – poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú uskutočniť verejné zhromaždenie občanov v sobotu 19. februára 2011, o 15.00 hod. v kultúrnom dome a pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva k príprave verejného zhromaždenia sa uskutoční v utorok 15. februára  2011, o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

K bodu 11/

Diskusné príspevky:

Ing. Gabriel Toman – informoval o možnom spôsobe a inovácií miestneho dvojmesačníka „Čeľadické zvesti“

Ing. Alžbeta Seredičová – navrhla ako kronikárku Elenu Ballovú a Ladislava Bahoreca ako ilustrátora kroniky

 

K bodu 12/

Ing. Alžbeta Seredičová – predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie, ktoré poslanci schválili jednohlasne a  je prílohou zápisnice.

 

K bodu 13/

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Grimbelová Mária a Kántorová Magdaléna 

Ing. Anton Laca                Overovatelia: Bc. Marianna Horváthová

 starosta obce                                                  Ľudmila Pukanová


 

U z n e s e n i e

z 1. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 3. 2. 2011


 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach :

 

1/ Konštatuje:

 • že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Rastislav Horváth zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

2/ Berie na vedomie:

 • písomné poverenie Ing. Petra Németha do funkcie zástupcu starostu

 • návrh na vytvorenie komisií pri obecnom úrade a to komisie verejného poriadku a komisie na ochranu verejného záujmu obce

 • správu hlavného kontrolóra o plnení plánu kontrol za rok 2010 a žiada doplniť v správe relevantné informácie o spoločnosti ČEĽADICE-INVEST s.r.o. a relevantné informácie k priebehu petície

 • berie na vedomie správu starostu o finančnom stave obce

 • návrh na zvolanie verejného zhromaždenia občanov na 19.2.2011 o 15.00 hod. v kultúrnom dome

 • informáciu o príprave sčítania obyvateľov domov a bytov

 • informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce

 • návrh poplatku za hrobové miesto v miestnom cintoríne, analýzu nákladov na prevádzku cintorína spracuje Ing. Gabriel Toman do 15.2.2011

 • rozdelenie obce do starostlivosti poslancov

 

3/ Schvaľuje:

 • plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2011 a ukladá  hlavnému kontrolórovi  doplniť plán o správu o priebehu inventarizácie        drobného dlhodobého hmotného majetku a predložiť obecnému zastupiteľstvu správu po  každej  vykonanej kontrole.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 • novelizáciu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva podľa najnovších doplnkov, zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 • členstvo obce Čeľadice v ponitrianskom združení obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Príspevok je 6,59 EUR krát 767 (počet obyvateľov uvedených v projekte), výsledná suma príspevku je 5 054,53 EUR. Vzhľadom na finančnú situáciu obce sme schopný uhradiť k 4. 2. 2011 sumu 500 EUR

Hlasovanie: za –  7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 • zmenu poplatku za užívanie zasadačky obecného úradu na 20 EUR/deň, 7 EUR/hodina v prípade súkromného predaja a prezentačných akcií

Hlasovanie: za – 7 , proti – 0, zdržal sa – 0

 

 • žiadosť o zmenu dopravného značenia v obci

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0

 • používanie súkromného  auta na pracovné cesty (starostu alebo poslanca vyslaného na pracovnú cestu) vo vzdialenosti nad 30 km od obce, s úhradou iba za spotrebu benzínu bez amortizácie vozidla

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa

 

 • schvaľuje návrh starostu obce, po dohode s bývalým starostom obce riešiť vyplatenie odstupného formou splátkového kalendára

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

                           

 

Ing. Anton Laca

                               starosta obce