Zápisnica z 5. riadneho zasadania

03.12.2011 10:13

Zápisnica

z 5. riadneho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach  konaného

dňa 17. 10. 2011

 

 

Dátum konania   : 17. 10. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej  listiny

Neprítomný:

 

Program :

 

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva
 3. Správa o kontrole pokladničnej hotovosti a hospodárenie s finančnými prostriedkami OcÚ Čeľadice a pokladne ZŠ Čeľadice.
 4. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Čeľadice.
 5. Plnenie rozpočtu k 30.6.2011.
 6. Úprava rozpočtu na rok 2011.
 7. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
 8. Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Otázky, návrhy a doporučenia občanov
 10. Rôzne.
 11. Schválenie uznesenia.
 12. Záver

 

 

 

K bodu 1/

Otvorenie

Schôdzu otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Laca. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.

 Za zapisovateľky navrhol: p. Kántorovú a p. Grimbelovú, za overovateľov zápisnice určil Mgr. Mariannu Horváthovú a Ľudmilu Pukanovú. Požiadal o schválenie programu rokovania, keďže neboli žiadne pripomienky bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva

Starosta informoval o priebežnom plnení uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.

 

 

K bodu 3/

Správa o kontrole pokladničnej hotovosti a hospodárenie s finančnými prostriedkami OcÚ Čeľadice a pokladne ZŠ Čeľadice.

Informoval hlavný kontrolór Rudolf Hanák, správa je prílohou zápisnice.

 

 

K bodu 4/

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Čeľadice.

Informovala Ing. Eliška Marčišovská. OZ  VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Čeľadice schválilo jednohlasne.

 

K bodu 5/

Plnenie rozpočtu k 30.6.2011.

Informovala Ing. Eliška Marčišovská – je prílohou zápisnice.

 

K bodu 6/

Úprava rozpočtu na rok 2011

Informovala Ing. Eliška Marčišovská – je prílohou zápisnice, OZ Úprava rozpočtu na rok 2011 schválilo jednohlasne.

 

K bodu 7/

Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Na základe uznesenia č. 40/2010, bod 1 OZ zo dňa 22. 11. 2010 schválilo zámer obce  odpredať pozemok parcelné číslo 1448/127, orná pôda o výmere 1074 m2, minimálna cena za m2 je 16 EUR, vedený na LV 843 k. ú. Čeľadice. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a v regionálnej tlači. Na základe oznamu sa prihlásil jediný záujemca Martin Púchovský, rod. Púchovský, narodený 5. 6. 1987, bytom Čeľadice 234, slobodný. OZ schválilo odpredaj pozemku za sumu 17 184 EUR jednohlasne.

 

Starosta informoval o žiadosti p. Moravčíka o vybudovanie cesty na parcele číslo 1425/183, ktorej je vlastníkom. Uvedená parcela sa nachádza  v extraviláne obce. Uvedená žiadosť už bola prejednávaná a zamietnutá na zasadaní OZ zo dňa 7. 4. 2011. Opätovné prejednanie žiadosti p. Moravčíka bolo vyvolané ponukou menovaného, že k uvedenej parcele vybuduje prístupovú komunikáciu, kanalizačnú, vodovodnú, elektrickú a plynovú prípojku. OZ zatiaľ nepovolilo vybudovanie cesty na parcele číslo 1425/183, vyžiadalo si predložiť projektovú dokumentáciu s doložením finančného zabezpečenia.

 

Na základe žiadosti č. 187/2011 SHR Ľudovíta Tomana o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce, o ktorej jednalo OZ na 2. riadnom zasadaní dňa 7. 4. 2011 vyplynulo, že i keď obec podala výpoveď o prenájme poľnohospodárskej pôdy SHR Ľudovítovi Tomanovi nepodala návrh na vydanie pôdy na súd do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Navyše obec ako vlastník a prenajímateľ mala vedomosť o tom že SHR Ľudovít Toman ako nájomca pôdu naďalej užíval a riadne platil nájomné. OZ prejednalo novú nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obcou Čeľadice a nájomcom SHR Ľudovítom Tomanom v plnom znení a jednohlasne ju schválila.

 

Hlavný kontrolór informoval o podaných sťažnostiach a riešených nedoplatkoch na nájomnom:

p. Dubaiová – parkovanie autobusu pred domom vodiča autobusu Jozefa Ivaniča – sťažnosť bude riešiť starosta obce v súčinnosti VEOLIA Nitra

p. Dániová – spaľovanie odpadov – menovanej bola doručená písomná odpoveď starostu obce.,

p. Hrubša – sťažnosti veriteľov – bol dohodnutý a spracovaný splátkový kalendár

p. Iveta Hamadová – riešenie susedských vzťahov v školskej bytovke – sťažnosť je v riešení 

p. Lukačovičová – susedské vzťahy a spor o výmeru pozemku – sťažnosť je v riešení

p. Vágai – dlžník na nájomnom – bola spracovaná dohoda o splácaní nedoplatkov

 

Všetky sťažnosti rieši hlavný kontrolór obce, dokumentácia je uložená na obecnom úrade.

 

K bodu 8/

Otázky a návrhy poslancov obecného zastupiteľstva

 • Ing. Seredičová – nastaviť dôležité hlásenie od 18.00 hod. do 19.00 hod.
 • Ing. Németh – ako je to s vysporiadaním miestneho pohostinstva s bývalým nájomníkom a pozemkom okolo 12 BJ. Starosta informoval o návrhu na vysporiadanie zhodnotenia priestorov pohostinstva s JUDr. Hlaváčovou. JUDr.Hlaváčová sa vyjadrila, že sumu na zhodnotenie nechá preveriť a navrhne termín ďalšieho stretnutia. Čo sa týka pozemku okolo 12 BJ je spracovaná dohoda o urovnaní medzi Obcou Čeľadice a ADONA-DEVELOP & INVEST, s. r. o.. I táto dohoda bude prejednaná na najbližšom stretnutí s  JUDr. Hlaváčovou.
 • p. Ryboš – ako je to s vyčistením pozemkov za 17 BJ 2 a spevnenie cesty pri 17 BJ – pozemok bude vyčistený v spolupráci s p. Ing. Gabrielom Tomanom
 • na ihrisku je stavebný odpad, či by sa s tým dalo niečo robiť – vyvezenie odpadu zabezpečí Ing. Rastislav Horváth na stavenisko
 • p. Pukanová – ako je to s chovom veľkých zvierat v domácnostiach, aké je možné riešenie – starosta v spolupráci s hlavným kontrolórom pripravia návrh nového VZN o usmernení a evidencií chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach na území obce Čeľadice.

 

 

K bodu 9/

Otázky, návrhy a doporučenia občanov

 

K bodu 10/

Rôzne.

Starosta informoval o priebehu verejnej súťaže „Priamy prenájom – pohostinstvo“, ktorá bola ukončená 25.7.2011. Otváranie obálok a vyhodnotenie celej súťaže riešila schválená komisia zo 4. riadneho zasadania OZ zo dňa 21. 6. 2011. S novým nájomníkom p. Marekom Plevkom, ktorý verejnú súťaž vyhral bola podpísaná nájomná zmluva, ktorá je uložená na obecnom úrade.

 

Starosta informoval o dohode so starostom  D. Obdokovic a o prečerpávaní, o skúšobnej prevádzke. Ďalej informoval, že bolo vykonané prečistenie prečerpávacej stanice a výtlačného potrubia do čističky odpadových vôd. Vzhľadom k tomu, že dochádza k vhadzovaniu rôznych predmetov do kanalizácie, i k  nepovolenému prečerpávaniu domových žúmp do kanalizácie vykonajú zamestnanci obecného úradu kontrolu obecnej kanalizácie po domoch.

 

Starosta informoval o vykonaných prácach na údržbe a vyčistení stropu telocvične, ktoré boli vykonané zamestnancami obecného úradu a školy.

 

Starosta  informoval o dovezení drte z pomocných prístupových ciest z diaľnice na zásyp poškodených a nespevnených obecných komunikácii.

 

Ďalej informoval o oprave a prekládke obecného vodovodného potrubia pri pálenici.

 

Ďalej informoval OZ o pripravovanom zámere o odkúpení cirkevných pozemkov pre ďalší rozvoj obce /stavebné pozemky, radová výstavba../

Starosta informoval o prebiehajúcom jednaní  a príprave dokumentácie a k získaniu finančných prostriedkov z eurofondov na zateplenie, výmenu okien, opravu strechy Základnej školy s MŠ.

 

Ďalej informoval OZ o príprave a priebehu navrhnutých akcií počas hodových dní, ktoré sa budú konať 18. -  20. 11. 2011. K hodom bude vykonané samostatné stretnutie na ich prípravu.

 

Na základe jednania obecného zastupiteľstva dňa 21.6.2011 kde sa schválilo členstvo v Občianskom združení Žibrica starosta navrhuje aby sa Obec Čeľadice zaradila do územia verejno-súkromného partnerstva Miestnej akčnej skupiny s názvom Občianske združenie Žibrica a súčasne oboznámil poslancov s integrovanou stratégiou rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny OZ Žibrica, so sídlom v Obci Štitáre.

 

K bodu 11/

Schválenie uznesenia

OZ schválilo uznesenie jednohlasne.

 

 

K bodu 12/

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: p. Kántorová Magdaléna a p. Grimbelová Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Laca                                            Overovatelia: Mgr. Marianna Horváthová

  starosta obce                                                                       Ľudmila Pukanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

zo 5. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Čeľadiciach, konaného dňa 17. 10. 2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach:

 

1/ Berie na vedomie:

Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.

 

2/ Berie na vedomie:

Priloženú správu o kontrole pokladničnej hotovosti a hospodárenie s finančnými prostriedkami  OcÚ  a pokladne ZŠ s MŠ Čeľadice.

 

3/ Berie na vedomie:

Plnenie rozpočtu k 30.6.2011.

 

4/ Berie na vedomie:

Informáciu starostu o návrhu dohody medzi Obcou Čeľadice a ADONA-DEVELOP&INVEST s.r.o. vo veci vyrovnania záväzkov. Jedná sa o miestne pohostinstvo a pozemok okolo 12 b.j.

 

5/ Schvaľuje:

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ Čeľadice.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

6/ Schvaľuje:

Úprava rozpočtu na rok 2011

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa –  0

 

7/ Schvaľuje:

Odpredaj pozemku parc.č.  1448/127, orná pôda o výmere 1074 m2, za cenu  16 EUR za 1 m2, vedený na LV 843 k. ú. Čeľadice p. Martinovi Púchovskému rod. Púchovský, nar. 5.6.1987, bytom Čeľadice 234 za celkovú sumu 17.184 EUR  ako jedinému záujemcovi na základe zverejneného oznamu o odpredaji uvedenej parcely.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

8/ Neschvaľuje:

Žiadosť p. Moravčíka o povolenie vybudovania spevnenej cesty na parcele číslo 1425/183, v k.ú. Čeľadice. Požaduje predloženie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a doloženie finančného zabezpečenia.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

9/ Schvaľuje

Nájomnú zmluvu o prenájme obecnej pôdy s  p. Ľudovítom  Tomanom, súkromne hospodáriacim roľníkom, bytom Čeľadice 290.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

 

                      Ing. Anton Laca

                                                                                                  starosta obce