Záverečný účet obce za rok 2017

15.06.2018 10:49

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný   účet

 

 Obec   Čeľadice

 

rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún   2018

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017 obsahuje :

 

 

 

 

I.    Rozpočet obce na rok 2017.

II.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2017.

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017.

IV. Výsledok  rozpočtového  hospodárenia a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok             2017.

V.  Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu  a fondu opráv.

VI. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

-     zriadeným právnickým osobám

-     štátnemu rozpočtu    

-     štátnym fondom

-     ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom

VII.   Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017.

VIII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017.

IX.    Návrh uznesenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavenie  obce

 

    Obec Čeľadice je samostatný územný, samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt . Je právnická osoba, ktorá  za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom  a s vlastnými  príjmami.

 

IČO   : 00307831

DIČ :   2021252684

 

Starosta   obce : Ing. Anton Laca

Zástupca starostu  : Ing. Peter  Németh

 

Hlavný   kontrolór obce : Rudolf  Hanák

 

 Dňa  15. 11. 2014 sa konali komunálne voľby .

Zvolený starosta :   Ing. Anton Laca

Zástupca starostu :  Ing. Peter Németh

Poslanci :                Jozef Bališ

                                Daniel Dobiaš

                                Ing. Martin Hamada

                                Ing. Vladimír Leckéši

                                Ing. Peter Németh

                                Miroslav Ryboš

                                Štefan Srnka

                              

Účtovníctvo  obce

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení  neskorších predpisov.  Program na účtovníctvo dodáva firma  KEO  s r.o. Záhorce.

 

 

I. Rozpočet obce na rok 2017

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek  7/ zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený  prebytkový a kapitálový rozpočet  ako schodkový .

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce na rok 2017 a jeho predkladanie bez programovej štruktúry  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016  uznesením  č. 12/3.

Rozpočet obce bol zmenený  trikrát : 28.3.2017, 21.9.2017, 14.12.2017.

                                        

                                                      

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017

 

 

Rozpočet   obce rok 2017

Schválený  €

Upravený €

Príjmy celkom

1 360 664

1 428 732

Výdavky celkom

                1 360 427

                1 388 653

Prebytok

                +        237

             +     40 079

Bežné príjmy

                   801 184

                  887 021  

Bežné  výdavky

                   682 447

                  729 967

Prebytok bežného rozpočtu

                + 118 737 

            +    157 054

Kapitálové  príjmy

                   244 800

                  227 151

Kapitálové výdavky

                   578 980

                  559 686

Výsledok kap. rozpočtu

                - 334 180

             -    332 535  

Príjmové finančné operácie

                  314 680

                  314 560

Výdavkové finančné operácie

                    99 000

                    99 000      

Výsledok finančných oper.

             +   215 680

            +    215 560

 

 

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017   v €                 

 Celkové  príjmy :

    Schválené                             Upravené                            Skutočnosť                %

      1 360 664                           1 428 732                           1 481 674,61           103,71

Bežné príjmy  za  rok 2017

   Schválené                              Upravené                            Skutočnosť                 %     

         801 184                              887 021                             906 264,04            102,17

 

1/.Bežné príjmy daňové

 

    Schválené                              Upravené                           Skutočnosť                 %

       332 805                                 353 621                           358 613,73              101,41

 

a/ Výnos dane poukázaný územnej samospráve.

     Z rozpočtovaných 281 000 € , upravených 301 816  obec dostala  307 829,35 t.j.101,99 %

 

b/ Daň z nehnuteľností.

Z rozpočtovaných  26 322 € bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške 24 457,79 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške  20 085,65 €, dane zo stavieb boli vo výške  4 369,69 €.  Daň z bytov 2,45  €.

 

 

c/ Daň za psa .

    Z rozpočtovaných 700 € bol skutočný príjem  635,64, t.j. 90,81 %.

 

d/ Daň za KO a DSO .

    Z rozpočtovaných 18 500 €  bol skutočný príjem 19 408,31  €, 104,91 %.

 

e/ Daň za jadrové zariadenie Mochovce.

    Rozpočet na rok 2017  bol 6 283  € , skutočnosť 6 282,64 €, t.j. 99,99 %.

 

K 31.12.2017  obec eviduje   pohľadávky               v  €

 

a/  Pohľadávky  z daňových  príjmov                 38 023,88

b/  Pohľadávky z  nedaňových príjmov              29 671,56

c/  Ostatné pohľadávky                                       37 936,82

d/  Iné   pohľadávky                                            11 140,34

e/  Spojovací účet pri združení                             5 000,00

f/  Pohľadávky voči ZC                                           109,06

g/ Poskytnuté preddavky                                      2 340,00

     Spolu  :                                                         124 221,66

  Opravná položka k dani z nehnuteľností          35 706,46

  Pohľadávky netto :                                            88 515,20

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy

 

   Schválené                                Upravené                         Skutočnosť               %

    186 873                                   208 323                           217  614,95            104,46

 

 

a/ Príjmy  z vlastníctva majetku – najväčšie príjmy boli z prenájmu obecných bytoviek.

Z rozpočtovaných   164 200 €, upravené 180 900  € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo        výške   183 751,15 € , vyššie príjmy boli  z dôvodu odovzdania novej bytovky č. 424 do užívania   nájomníkom.

 b/ Príjmy z prenájmu pozemkov , z rozpočtovaných 1 853 € bol skutočný príjem 1 853,30 €,

     t.j.100,02 %.

c/ Príjmy z poplatkov a platieb za predajov tovarov a služieb.

    Z rozpočtovaných   10 100 € bol skutočný príjem  12 100,21 €, .tj.119,80 % .

d/ Za MŠ  a školské zariadenia.

    Z rozpočtovaných  3 600 € bol skutočný príjem 1 970  € , t.j. 54,72 % .

e/ Za stravné .

    Rozpočtované bolo 4000 € , skutočnosť  2 029,53 €, t.j. 50,74 %.

f/ Úroky  z účtov.

    Rozpočet bol  120  €, skutočnosť  5,74 €   t.j.  4,78 .

g/ Príjmy z lotérií

    upravený rozpočet 150  €, skutočnosť   587,79 €.

h/ Z vratiek , rozpočet 3 000 €, skutočnosť 15 317,23  €, t.j.  201,54 .

ch/ Príspevok na kanalizáciu , rozpočet 16 200 €, skutočnosť  8 460  € t.j.  52,22 %.

 i/   Mimorozpočtový   účet SF   987,31 €.

 j/   Mimorozpočtový účet zábezpeky   13 615,37 €.

 

 

 

3/ Bežné príjmy –  granty  a transfery.

    Schválené                                      Upravené                           Skutočnosť                %

     281 506                                         325 077                              329 048,05            101,22

 

 Veľkou  položkou bežných príjmov bola dotácia z Environmentálneho fondu na odstránenie nelegálnej skládky odpadu  v sume 30 000 €. Dotácia bola použitá a vyúčtovaná.

 

 Obec prijala nasledovné  bežné  transfery  :

 P. č.     Poskytovateľ                                               Suma v  €            Účel                 

1.         Krajský školský úrad                                     288 000            Mzdy a prevádzka

             z toho  : normatívne                                       275 891            Mzdy a prevádzka

                            nenormatívne                                    12 109

                           - dopravné                                            5 449           

                           - vzdelávacie poukazy                           3 789                        

                           -  materská škola                                 1 687             

                           -  príspevok sociálny                              347

                           -  príspevok na učebnice                          37  

                           -  škola v prírode                                    800

2.         Krajský úrad ŽP                                                     89,06         Životné prostredie

3.         Odbor CO                                                            110,00          Odmena skladníka CO

4.         Obvodný úrad                                                      568,30          Voľby  VÚC

5.         Úrad práce soc. vecí a rodiny                              441,40          Deti v HN

6.         Občania obce                                                    8 460               Príspevok na kanalizáciu

7.         Obvodný úrad                                                      314,49          Registrácia obyvateľstva

8.         Obvodný úrad                                                        30,80          Register adries

9.         Environmentálny fond                                   30 000                Odstránenie skládky

 

Bežné  transfery boli účelovo viazané, použité v súlade s ich účelom a aj vyúčtované.

Základná škola s materskou školou Čeľadice 87   použila finančné  prostriedky  na prenesené kompetencie nasledovne :

 

Základná škola  09.2.1.1.                       €

Mzdy                                               163 022,26

Odmeny                                             12 992,00

Odvody                                              62 503,22

Cestovné                                                     6,50

Energie                                              11 050,80

Vodné                                                    306,28

Poštové služby                                       923,52

Interiérové vybavenie                         6 161,13

Výpočtová technika                            1 053,78

Prevádzkové stroje                                 248,29

Všeobecný materiál                            4 001,69

Pracovné odevy                                     190,56

Palivá                                                       38,90

Knihy, noviny                                     1 514,99

Údržba výp.  techniky                            200,16

Údržba  strojov                                    3 083,02

Údržba budov                                      1 512,77

Údržba softvéru                                    707,65

Školenie, semináre                                800,00

Všeobecné služby                                  389,47

Špeciálne služby                                   1 588,39

Poistné                                                   179,20

Prídel do SF                                        2 523,11

Odmeny  mimo prac. pomeru               727,00

Preddavky                                               16,60

Nemocenské dávky                               540,10

Dávka  v HN                                           49,80

Spolu   :                                         276 331,19

 

Základná škola – služby- 09.6.0.2

Cestovné                                                42,80

Prepravné a nájom                                 26,35

Konkurzy a súťaže                                35,40

Náhrady                                               850,00

Poplatky a odvody                            1 266,33

Stravovanie                                       2 075,25

Poistné                                                 171,88

Transfery  jednotlivcovi                   5 048,25

Rok 2016

Poplatky a odvody                                  5,37

Transfery jednotlivcovi                      537,35

Spolu :                                          10 058,98

 

Základná škola s MŠ  preniesla z roku 2016  do roku 2017 zostatok prostriedkov 542,72  €.

 Originálne  finančné prostriedky  boli použité nasledovne :

 Materská škola : 09.1.1.1  zdroj 41

 Mzdy                                             42 517,93

 Odvody                                         15 749,86

 Energie                                           5 071,68

 Vodné                                                306,84

 Poštovné a telek. služby                    172,80

 Interiérové vybavenie                        590,30

Všeobecný materiál                         1 199,30

Knihy, noviny                                      39,00

Prepravné, prenájom                          220,00

Odmeny mimo prac.pomer                868,00

Nemocenské                                      216,56

Spolu :                                          66 952,27

 

 

Zdroj 111 – príspevok deti MŠ

Odmeny                                          1 191,00

Všeobecný materiál                          112,00

Všeobecné služby                             384,00

Spolu   :                                         1 687,00

 

Školská jedáleň : zdroj 41

Mzdy                                             19 973,33

Odvody                                           7 009,77

Všeobecný materiál                           549,81

Pracovné odevy                                 221,51

Potraviny                                      20 496,40  M

Údržba  strojov                                    70,00

Údržba výp.techniky                           49,00

Špeciálne služby                                207,60

Poplatky a odvody                             259,58

Nemocenské dávky                           104,49

Stravovanie                                    1 535,04

Spolu :                                         50 476,53

 

Školský klub: zdroj 41

Mzdy                                               7 473,57

Odvody                                           2 611,71

Všeobecný materiál                           442,60

 Spolu :                                         10 527,88

 

Spolu  za školu :                        416 033,85

 

4. Kapitálové príjmy :

      Schválené                                   Upravené                           Skutočnosť                   %

        244 800                                     227 151                            227 151,50                  100

 

V kapitálových príjmoch je suma 121,50 €, čo je predaj pozemku  parcela č. 351/1 o celkovej výmere 81 m2 .  Ďalším kapitálovým príjmom je suma 2 770 € dotácia  na výstavbu spevnených plôch. V roku 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby poskytlo dotáciu na kúpu a TV 12 b.j. č. 424  v sume  224 260 €.

 

 

Obec  použila  v roku 2017  nasledovné  kapitálové  transfery :

 

  Obec v roku 2017 dostala nasledovné dotácie na investičné akcie:

 

  1. Ministerstvo  dopravy a výstavby SR Zmluvou č. 0128-PRB/2017 poskytlo dotáciu na kúpu 12 b.j. č. 424 v sume  209 680 €. Ministerstvo dopravy a výstavby Zmluvou č. 0129-PRB/2017 poskytlo na kúpu technickej vybavenosti  12 bj. dotáciu v sume 14 580 €. Obec   v tom istom roku   uvedenú bytovku odkúpila a uzatvorila  nájomné zmluvy s novými nájomníkmi.

 

 

  1. Občianske združenie Žibrica  Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  z dotácie NSK na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja poskytlo dotáciu v sume 2 770 € na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych chodníkov vrátane spevnených plôch. Obec vybudovala spevnenú plochu pred školou v celkovej hodnote  9 320  €. Sumu  6550 € obec dala zo svojho rozpočtu .

                                                                                                                         

  5. Príjmové  finančné operácie :

          Schválené                                  Upravené                       Skutočnosť           %

           314 860                                     314 560                          348 259,07          110,71

    

 

  Obec v roku 2017  požiadala   Štátny fond rozvoja bývania o úver na odkúpenie nájomného bytového domu  Čeľadice  - 12 b.j. č. 424 a taktiež požiadala o dotáciu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.  Túto 12 b.j. stavala firma Mosap a.s. Nitra. Dotáciu a úver sme v roku 2017 na odkúpenie dostali. Štátny fond rozvoja bývania na základe Zmluvy o úvere zo dňa 11.8.2017 pod. č. zmluvy 400/216/2017 poskytol úver v sume 314 560 €. Ministerstvo  dopravy a výstavby SR Zmluvou č. 0128-PRB/2017 poskytlo dotáciu na kúpu 12 b.j. č. 424 v sume  209 680 €. Ministerstvo dopravy a výstavby Zmluvou č. 0129-PRB/2017 poskytlo na kúpu technickej vybavenosti  12 bj. dotáciu v sume 14 580 €. Z vlastných prostriedkov obec zaplatila sumu 6 397 €. Obec   v tom istom roku   uvedenú bytovku odkúpila a uzatvorila  nájomné zmluvy s novými nájomníkmi. Úver poskytnutý ŠFRB obec spláca z nájomného bytoviek.

 

     V príjmových finančných operáciách je aj zaplatená zábezpeka nájomníkmi obecných bytoviek v sume 13 615,37 €, ktoré sú  mimorozpočtové  a zostatok  prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20 083,70.

 

 

III. Rozbor  plnenia výdavkov za rok 2017  v €

 

 

                                             Rozpočet           Upravený         Skutočnosť                  %

 

                                           

a/ bežné výdavky                   682 447              729 967             806 925,09          110,54

 

b/ kapitálové výdavky              578 980              559 686            562 343,91           100,47         

 

c/ finančné operácie                 99 000                99 000              93 743,35             94,69

 

z toho mimo rozpočtu                                                                 13 615,37

vrátenie zábezpeky                   

 

 

Spolu :                                 1 360 427           1 388 653         1 463 012,35          105,35

    

 

 

Plnenie  rozpočtu k 31.12.2017

Zdroj

Položka

podpoložka

Názov

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

111

292 017

Vratky

0

500

534,00

106,80

111

312001

Transfer reg.ob

0

0

  30,80

 

111

312001

Transfer MŠ

1600

1 600

1687

105,44

111

312001

Environfond

0

30 000

30 000,00

100,00

111

312001

Transfer ZŠ

260 000

275 871

286 813,00

103,97

111

312001

Transfer HN

200

400

441,40

110,35

111

312001

Transfer  RO

307

307

314,49

102,44

111

312001

Transfer ŹP

87

87

89,06

102,37

111

312001

Voľby

0

0

568,30

 

111

312001

Transfer CO

112

112

110,00

98,21

41

111003

Výnos dane

281 000

301 816

307 829,35

101,99

41

121001

Daň pozemky

21 100

21 100

20085,65

95,15

41

121002

Daň stavby

5210

5210

4369,69

83,87

41

121003

Daň z bytov

2

2

2,45

122,50

41

133001

Daň za psa

700

700

635,64

90,81

41

133013

Daň za  KO

18500

18500

19408,31

104,91

41

133014

Daň jadr.zar.

6283

6283

6282,64

99,99

41

212002

Prenájom  poz.

1853

1853

1853,30

100,02

41

212003

Prenájom

166053

182753

185604,45

101,56

41

223001

Poplatky

10100

10100

12100,21

119,80

41

223002

Poplatky MŠ

3600

3600

1970

54,72

41

223003

Poplatky strav.

4000

4000

2029,53

80,74

41

243

Úroky

120

120

5,74

4,78

41

292008

Príjmy z lotérií

0

150

587,79

391,86

41

292017

Vratky

3000

7600

15317,23

201,54

41

311

Príspevok  kan.

16200

16200

8460,00

52,22

41 – M

292027

Iné

0

0

987,31

 

Bežné príjmy

 

 

801 184

887 021

906264,04

102,17

111

322

Dotácia  12 b.j.

244800

224260

224260

100,00

43

233001

Predaj pozemku

0

121

121,50

100,41

72 c

322

Dotácia plocha

0

2770

2770

100,00

Kap. Príjmy

 

 

244800

227151

227151,50

100,00

 

 

 

 

 

 

 

131 F

453

Zostatok

0

0

20083,70

 

52

514

Úver ŠFRB

314680

314560

314560

100,00

Mimorozpočtové

456002

Zábezpeky

 

 

13615,37

 

Finančné oper.

 

 

314680

314560

348259,07

110,71

Spolu príjmy

 

 

1360664

1428732

1481674,61

103,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky

01.1.1

Obec

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

41

611

Tarifný plat

66000

70000

72255,25

103,22

41

612001

Osobný príp.

2300

8000

8537,38

106,72

41

614

Odmeny

8600

8600

9710,00

112,91

41

621

Poistné VZP

5650

5650

6473,24

114,57

41

623

Poistné Dôvera

1650

1650

1937,01

117,39

41

625001

Poistné NP

1100

1100

1267,20

115,20

41

625002

Poistné  SP

10600

10600

12676,55

119,59

41

625003

Poistné úrazov

600

600

724,00

120,67

41

625004

Invalidné poist

2300

2300

2408,24

104,71

41

625005

Poistenie v nez

750

750

802,55

107,01

41

625007

Poistné RF

3600

3600

4300,59

119,46

41

627

Príspevok DP

630

630

623,04

98,90

41

631001

Cestovné

50

50

0

 

41

632001

Plyn

2600

2600

2867,00

110,27

41

632001

Elektrina

1600

1600

4351,02

271,94

41

632002

Vodné

300

300

425,95

141,98

41

632003

Poštovné služb

2850

2850

2427,91

85,19

41

633001

Inter. vybav.

0

0

670,12

 

41

633003

Telek.technika

0

0

99

 

41

633004

Stroje,prístroje

0

0

3017,85

 

111

633006

Všeob.mat.

400

400

434,35

108,59

41

633006

Všeob.mat.

1800

1800

1641,37

91,19

41

633009

Knihy,noviny

150

800

1000,17

125,02

41

633010

Pracovný odev

300

300

297,00

99,00

41

633016

Reprezentačné

650

650

958,57

147,47

41

634001

Palivo,oleje

2600

2600

3236,30

124,47

41

634002

Servis,opravy

1000

1000

1516,80

151,68

41

634003

Poistenie

400

400

  456,34

114,09

41

634005

Karty,známky

200

200

 270,00

135,00

41

635003

Údržba  telek.

0

0

79,50

0

41

635006

Údržba strojov

500

500

842,25

168,45

41

635006

Údržba budov

7700

1000

557,06

55,71

41

636002

Nájomné

0

0

125,45

 

41

637001

Školenie

600

600

616,00

102,67

41

637003

Inzercia

0

0

200,00

 

41

637004

Všeob.služby

2100

2100

1792,56

85,36

41

637005

Špec.služby

6000

6000

6919,00

115,32

41

637012

Poplatky

2000

2000

1310,85

65,54

41

637015

Stravovanie

4100

4100

6051,50

147,60

41

637015

Poistné

300

300

294,85

98,28

41

637016

Prídel do SF

400

400

724,09

181,02

41

637026

Odmeny

500

500

763,65

152,73

41

637027

Dohody

100

100

715,00

715,00

41

637030

Preddavky

0

0

200,00

 

41

642006

Členské

0

0

1154,67

 

41

642012

Odstupné

1200

1200

1200,00

100,00

41

642015

Nemocenské

0

0

213,90

 

01.1.1

 

 

144180

147830

169145,13

114,4

 

 

 

 

 

 

 

01.1.2.

 

Finančná oblasť

 

 

 

 

41

611

Tarifný plat

2650

2650

2347,63

88,59

41

614

Odmeny

480

480

600,00

125,00

41

621

Poistné ZP

3010

310

353,60

114,06

41

625001

Nemoc.poisten

50

50

48,04

96,08

41

625002

Starob.poist

400

400

481,60

120,40

41

625003

Úrazové pois

35

35

27,48

78,51

41

625004

Inval.poistenie

75

75

103,20

137,60

41

625005

Poistné nezam.

35

35

34,40

99,29

41

625007

Poistenie RF

185

185

163,34

88,29

01.1.2

 

 

4220

4220

4159,29

98,56

 

01.6.0

Voľby

 

 

 

 

111

614

Odmeny

0

0

67,50

 

111

633006

Všeobecný m.

0

0

25,00

 

111

633016

Reprezentačné

0

0

12

 

111

634004

Prepravné

         0

0

10,54

 

111

637014

Stravovanie

         0

0

61,80

 

111

637018

Vrátenie

         0

0

176,96

 

111

637027

Dohody

0

0

214,50

 

01.6.0

 

 

0

0

568,30

 

 

01.7.0

Verejný dlh

 

 

 

 

41

651

Úroky úvery

25000

21000

20084,04

95,64

 

02.2.0

Civilná ochrana

 

 

 

 

111

637027

Odmena CO

112

112

119,32

106,54

 

03.6.0

Verejný poriadok

 

 

 

 

41

635004

Údržba kamier

500

500

367,32

73,46

41

637004

Všeob.služby

0

0

55,90

 

03.6.0

 

 

500

500

423,22

84,64

 

04.6.0

Cesty

 

 

 

 

41

633006

Všeob.materiál

100

100

42,93

42,93

41

635006

Údržba

2000

500

775,37

155,07

04.6.0

 

 

2100

600

818,30

136,38

 

05.1.0

Odpady

 

 

 

 

41

633004

Smetné nádoby

0

0

884,88

 

41

633006

Všeob.mater.

500

500

556,34

111,27

41

637004

Všeob.služby

18500

25079

24676,09

58,39

111

637004

Všeob.služby

0

30000

30000

100,00

41

637005

Špec.služby

0

0

1920

 

05.1.0

 

 

19000

55079

58037,31

104,42

 

05.2.0

Odpadové vody

 

 

 

 

41

632001

Energia

7000

9000

9471,44

105,24

41

633006

Všeob.mat.

400

400

0

 

41

635006

Údržba

10000

5000

3041,82

60,84

41

637004

Všeob.služby

19200

19200

18238,49

94,99

05.2.0

 

 

36600

33600

30751,75

 

 

05.4.0

Ochrana krajiny

 

 

 

 

111

635006

Údržba

0

0

156,98

 

111

637004

Všeobecné sl

0

0

1320

 

05.4.0

 

 

0

0

1476,98

 

 

06.2.0

Verejná zeleň

 

 

 

 

41

633015

Palivá

500

500

124,90

24,98

41

635004

Údržba

400

400

132,93

33,23

06.2.0

 

 

900

900

257,83

28,65

 

06.4.0

Verejné osvet.

 

 

 

 

41

632001

Energie

5000

5000

3418,78

68,38

41

635004

Údržba

0

0

192,05

 

41

637004

Všeobecné sl

650

650

700

107,69

41

637015

Poistné

0

0

12,94

 

06.4.0

 

 

5650

5650

4323,77

76,53

 

 

06.6.0

17 b.j.1

 

 

 

 

41

632001

Energia

11000

11000

11820,24

107,46

41

632002

Vodné

2000

2000

2303,40

115,17

41

633004

Stroje, prístr

400

400

53,90

13,48

41

635004

Údržba

400

400

90,00

22,50

41

637004

Všeob.služby

180

180

166,82

92,68

41

637015

Poistné

120

120

118,68

98,90

41

637018

Vrátenie plyn

0

0

3203,53

 

 

06.6.0

17 b.j.2

 

 

 

 

41

632001

Energie

11000

11000

11756,49

106,88

41

632002

Vodné

2000

2000

1973,04

98,65

41

633004

Stroje,prístroje

400

400

 

 

41

635004

Údržba

400

400

397

99,25

41

635006

Údržba

0

0

122,90

 

41

637004

Služby

180

180

169,50

94,17

41

637015

Poistné

120

120

112,16

93,47

41

637018

Vrátenie

0

0

4245,07

 

 

06.6.0

12b.j.

 

 

 

 

 41

632001

Energie

300

300

317,34

105,78

41

632002

Vodné

1000

1000

932,55

93,26

41

633004

Stroje,zar.

400

400

 

 

41

635004

Údržba

400

400

1102,56

275,64

41

635006

Údržba

0

0

598,56

 

41

637015

Poistné

100

100

95,88

95,88

 

06.6.0

4 b.j.

 

 

 

 

41

632001

Energie

4000

4000

4679,35

116,98

41

632002

Vodné

450

450

293,86

65,30

41

633004

Stroje,prístr

400

400

 

 

41

635004

Údržba strojov

100

100

161,42

161,42

41

635006

Údržba

0

0

1211,60

 

41

637015

Poistné

100

100

74,48

74,48

41

637018

Vrátenie

0

1100

501,05

 

 

06.6.0

16 b.j.

 

 

 

 

41

632002

Vodné

1200

1200

1769,74

147,48

41

633004

Zariadenia

400

400

233,89

58,47

41

635004

Údržba

500

500

807,50

161,50

41

635006

Údržba

0

0

1193,61

 

41

637015

Poistné

230

230

231,84

100,80

41

06.6.0

12 b.j. č.419

 

 

 

 

41

632001

Energie

400

400

341,13

85,28

41

632002

Vodné

1000

1000

927,76

92,78

41

633004

Stroje, prístroj

500

500

 

 

41

637004

Všeob.sl.

0

0

167,76

 

41

637015

Poistné

100

100

41,96

 

 

06.6.0

12 bj.č.424

 

 

 

 

41

632001

Energie

0

0

174,93

 

41

632002

Vodné

0

0

422,58

 

41

633001

Inter. vybav.

0

0

537

 

41

633004

Sieťky, žalúzie

0

0

1980,00

 

41

635004

Údržba

400

400

111,10

 

41

635006

Údržba

0

0

598,56

 

41

636001

Nájomné

0

8800

12000

136,36

06.6.0

 

 

40180

48980

67605,52

138,03

 

08.1.0

Telovýchova

šport

 

 

 

 

 

 

41

632001

Energie TJ

2300

2300

2150,86

93,52

41

632002

Vodné TJ

300

300

135,16

45,05

41

633006

Materiál  tenis

300

300

829,77

276,59

41

633006

Materiál MI

0

0

22,15

      

41

635006

Údržba TJ

2000

2000

2526,16

126,31

41

635006

Údržba MI

0

0

162,15

 

41

637002

Súťaže

200

200

255,52

127,76

41

637002

Stolnot.turnaj

0

500

452,81

83,56

41

637015

Poistné

60

60

59,64

99,40

41

642002

Príspevok

14000

14000

14000

100,00

08.1.0

 

 

19160

19660

20594,22

104,75

 

08.2.0

Kultúra

 

 

 

 

41

621

Poistné ZP

25

25

 

 

41

625

Poistné SP

80

80

6,23

7,79

41

633009

Knihy

100

100

 

 

 

08.2.0

Kultúra

 

 

 

 

41

632001

Energie

2600

2600

4336,66

166,79

41

632002

Vodné

400

400

220,35

55,09

111

633006

Všeob.mat.

500

500

534,40

106,88

41

634004

Prepravné

500

0

0

0

41

635006

Údržba

200

200

498,35

249,18

41

637015

Poistné

90

90

82,96

92,18

41

637027

Dohody

500

500

25,00

0,05

08.2.0

 

 

4995

4495

5703,95

126,90

 

08.3.0

Rozhlas

 

 

 

 

41

635004

Údržba

500

500

312,27

62,45

41

637012

Poplatky

60

60

38,50

64,17

08.3.0

 

 

560

560

350,77

62,64

 

08.4.0

Dom smútku

 

 

 

 

41

625

Poistné SP

100

100

104,48

104,48

41

632001

Energie

300

300

313,15

104,38

41

632002

Vodné

50

50

20,05

40,10

41

633001

Inter. vybav.

0

0

194,22

 

41

633004

Prev.stroje

100

100

5,29

5,29

41

635006

Údržba

500

500

93,00

18,60

41

637015

Poistné

60

60

58,76

97,93

41

637004

Všeob.služby

0

0

105,67

 

41

637027

Dohody

500

500

538,00

107,60

08.4.0

 

 

1610

1610

1432,62

88,98

 

08.6.0

Kronika

 

 

 

 

41

637027

Dohoda

200

200

 

 

 

09.1.1.1

Materská škola

 

 

 

 

111

614

Odmeny

0

0

1191

 

111

633006

Všeobec. mat.

0

0

112

 

111

637004

Všeob.sl.

0

0

384

 

09.1.1.1

 

 

0

0

1687

 

 

09.2.1.1.

Základná škola

 

 

 

 

111

611

Tarifný plat

160000

145150

142338,48

 

111

612001

Osobný prípl.

0

0

8013,32

 

111

612002

Ostatné prípl.

10000

10000

12670,46

 

111

614

Odmeny

5000

5000

12992,00

 

111

621

Poistné VZP

16000

17000

12152,66

 

111

623

Poistné ost. ZP

0

0

5689,45

 

111

625

Poistné do SP

37700

42700

44661,11

 

111

631001

Cestovné

0

0

6,50

 

111

632001

Energie

15000

15000

11050,80

 

111

632002

Vodné,stočné

1000

700

306,28

 

111

632003

Poštovné služ

800

800

923,52

 

111

633001

Inter. vybav.

5000

5000

6161,13

 

111

633002

Výpoč.techn.

0

0

1053,78

 

111

635004

Stroje,prístroje

0

0

248,29

 

111

633006

Všeob. mat

5000

11157

4001,69

 

111

633009

Učebnice

0

1000

1514,99

 

111

633010

Prac.odevy

0

0

190,56

 

111

633015

Palivá

0

0

38,90

 

111

635002

Údržba výp.

0

0

200,16

 

111

635004

Údržba strojov

0

0

3083,02

 

111

635006

Údržba budov

2000

2000

1512,77

 

111

635009

Údržba softv

0

0

707,65

 

111

637001

Školenia

0

900

800

 

111

637004

Všeob.služby

1000

1500

389,47

 

111

637005

Špeciálne sl.

500

500

1588,39

 

111

637014

Stravovanie

2000

2500

0

 

111

637015

Poistné

0

0

179,20

 

111

637016

Prídel SF

2000

2500

2523,11

 

111

637027

Dohody

0

0

727,00

 

111

637030

Preddavky

0

0

16,60

 

111

642015

Nemoc.dávky

0

0

540,10

 

111

642026

Dávka v HN

0

0

49,80

 

41

635006

Údržba

0

0

346,44

 

41

637015

Poistné

300

300

290,00

 

111

637037

Vratky

0

500

500

 

09.2.1.1.

 

 

263000

263407

276331,19

 

 

09.6.0.2

Služby

 

 

 

 

111

631001

Cestovné

0

0

42,80

 

111

634004

Prepravné

0

0

26,35

 

111

637002

Súťaže

0

0

35,40

 

111

637006

Náhrady

0

0

850

 

111

637012

Poplatky

0

0

1266,33

 

111

637014

Stravovanie

0

0

2075,25

 

111

637015

Poistné

0

0

171,88

 

111

642014

Jednotlivcovi

0

2064

5048,25

 

131G

637012

Poplatky

0

0

5,37

 

131G

642014

Jednotlivcovi

0

0

537,35

 

09.6.0.2

 

 

0

2064

10058,98

 

 

09.1.1.1

Materská škola

 

 

 

 

41

611

Tarifný plat

39000

39000

38324,70

 

41

612001

Osobný prípl.

0

0

1242,63

 

41

612002

Ostatné prípl.

2000

2000

2310,10

 

41

614

Odmeny

2000

2000

640,50

 

41

621

Poistné VZP

4200

4200

2524,00

 

41

623

Poistné ost. ZP

0

0

1911,62

 

41

625

Poistné do SP

10000

10000

11314,16

 

41

632001

Energie

9000

9000

5071,68

 

41

632002

Vodné

800

800

306,84

 

41

632003

Poštovné

300

300

172,80

 

41

633001

Inter.vybav.

0

0

590,30

 

41

633006

Všeob. mat.

1000

1000

1199,30

 

41

633009

Knihy,noviny

0

0

39,00

 

41

634004

Prepravné

0

0

220,00

 

41

635006

Údržbabudov

500

500

0

 

41

637014

Stravovanie

1500

1500

0

 

41

637027

Dohody

0

0

868,00

 

41

642015

Nemocenské

0

0

216,56

 

41

633016

Reprezentačné

0

0

15,71

 

41

635006

Údržba

0

0

31,95

 

41

637

Služby

0

0

1296,00

 

 

09.5.0

Školský klub

 

 

 

 

41

611

Tarifný plat

7200

7200

7273,57

 

41

614

Odmeny

0

0

200,00

 

41

621

Poistné  VZP

720

720

747,35

 

41

625

Poistné do SP

1780

1780

1864,36

 

41

633006

Všeob.mat.

1000

1000

442,60

 

09.5.0

 

 

10700

10700

10527,88

 

 

09.6.0.1

Školská jedáleň

 

 

 

 

41

611

Tarifný plat

14700

14700

15089,28

 

41

612001

Osobný prípl.

0

0

2372,91

 

41

612002

Ostatné prípl.

1700

1700

684,14

 

41

614

Odmeny

600

600

1827,00

 

41

621

Poistné VZP

1700

1700

1010,06

 

41

623

Poistné do ZP

0

0

922,39

 

41

625

Poistné do SP

4300

4300

5077,32

 

41

633006

Všeob.mat.

1000

1000

549,81

 

41

633010

Pracovný odev

0

0

221,51

 

41  M

633011

Potraviny

0

0

20496,40

 

41

635002

Údržba výp. t.

0

0

49,00

 

41

635004

Údržba strojov

0

0

70,00

 

41

637005

Špeciál.služby

0

0

207,60

 

41

637012

Poplatky

0

0

259,58

 

41

642015

Nemocenské

0

0

104,49

 

41

637014

Stravovanie

0

0

1535,04

 

Spolu

 

 

 

 

48 140,31

 

 

10.2.0

Staroba

 

 

 

 

41

611

Tarifný plat

4800

0

0

 

41

621

Poistné VZP

480

0

0

 

41

625

Poistné SP

1104

0

0

 

41

633011

Potraviny

500

500

481,99

96,40

41

637005

Špec.služby

0

0

72,00

 

41

634004

Prepravné

500

500

0

 

41

642

Transfer

800

800

800

100,00

10.2.0

 

 

8180

1800

1353,99

 

 

10.4.0

Rodina a deti

 

 

 

 

111

637014

Stravovanie

200

400

343,00

85,75

111

637018

Vrátenie stravné

0

0

34,00

 

41

642014

Transfery

800,00

800,00

827,83

103,48

Spolu bežné výdavky

 

 

 682 447

729967

806925,09

 

Kapitálové výdavky

 

 

 

 

 

 

 

01.1.1

Obecný úrad

 

 

 

 

41

717 003

Prístavby

2000

0

0

 

 

04.6.0

Cesty

 

 

 

 

41

716

Projekt

5000

0

0

 

 

05.4.0

Ochrana pírody

 

 

 

 

41

717001

Odtokový žľab

2500

6324

6325,25

100,00

 

06.1.0

Bytová výstavba

 

 

 

 

111

712001

Nákup 12 b.j.

244800

224260

224260

100,00

41

712001

Nákup 12 b.j.

5000

6397

6397,16

100,00

52

712001

Nákup z úveru

314680

314560

314560

100,00

 

06.2.0

 

 

 

 

 

41

717001

Výstavba

5000

0

0

 

 

06.6.0

16b.j.

 

 

 

 

41

717001

Žľab

0

0

1481,19

 

 

09.1.2.1

Základná škola

 

 

 

 

41

717001

Spevnená plocha

0

5374

6550,31

 

111

717001

Spevnená plocha

0

2770

2770

100,00

Spolu kapitálové

 

 

578980

559686

562343,91

100,47

Finančné operácie

 

 

 

 

 

 

41

821005

Splátka úverov

 

99000

99000

91820,17

92,75

71

819002

Vratky zábezpeka

 

 

1923,18

 

Spolu výdavky

 

 

1360427

1388653

1463012,35

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Najväčšou sumou bežných výdavkov bolo odstránenie nezákonne uloženého odpadu, na ktorú sme dostali dotáciu z Environmentálneho fondu 30 000 EUR.

V kapitálových výdavkoch boli nasledovné akcie:

  • výstavba žľabu v obci v sume 6325,25 EUR
  • nákup 12 BJ 2, súp. č. 424 v sume 545 217,16 EUR
  • výstavba žľabu pred 16 BJ v sume 1 481,19 EUR
  • spevnená plocha a oplotenie v základnej škole v sume 9 320,31 EUR

 

 

 

IV. Výsledok  rozpočtového  hospodárenia   a zúčtovanie   hospodárskeho výsledku za rok 2017  v €

 

       Rozpočet                              Príjmy                   Výdavky                      Rozdiel

Bežný                                       905 276,73              786 428,69              + 118 848,04

Kapitálový                               227 151,50               562 343,91              -  335 192,41       

Spolu:                                   1 132 428,32           1 348 772,60               -  216 344,28     

                                                                                                                           

Výsledok rozpočtového  hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení :                               - 216 344,28

Rozpočtový výsledok hospodárenia je záporný z toho dôvodu, že  obec zakúpila bytovku z dotácie a z úveru ŠFRB,  ktorý je príjmom finančných operácií.

  

 Účtovný  výsledok hospodárenia za obec  rok 2017 vyčíslený na účte 431 , ako rozdiel  medzi  účtami triedy 6   výnosy  649 253,15 €  a účtami triedy 5   náklady  656 654,55   €  bez účtu 591    je   - 7 401,40 €.  Na účte 591   je vykázaná splatná daň z príjmov   vo výške 0,41  €,   po zdanení  je  výsledok hospodárenia – 7 401,81  €.

Takto vyčíslený hospodársky výsledok   bude preúčtovaný v roku 2017 na účet  428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  minulých rokov.

    Výsledok hospodárenia za ZŠ  s MŠ  vyčíslený na účte 431, ako rozdiel medzi účtami triedy 6 výnosy  445 163,18 € a účtami triedy 5 náklady  441 272,18  €  je 3 891 €.

 Takto vyčíslený hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 –Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých  rokov.

 

 V. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu, fondu       opráv .

a/ rezervný fond

  Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 %  prebytku  rozpočtového hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na analytickom účte  bankového  účtu v Prima banke  a.s.  Nitra.

V roku 2017 bol rozpočtový výsledok hospodárenie záporný.

O použití rezervného fondu  rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

ZS fondu

Stav   k 31.12.2017                         3 875,32 €

                                 

b/ sociálny fond           

Tvorbu  a použitie  sociálneho fondu upravuje  interná smernica na rok 2017.

ZS k 1.1.2017                                                              279,36

Prírastky povinný prídel 1,05 %                                 892,24

Čerpanie                                                                      503,30

KZ  k 31.12.2017                                                        668,30

 

 c/ fond  opráv 16 b.j.

    Stav  k 1.1.2017                                                   10 054,29

    Tvorba                                                                    2 418,88

    Čerpanie                                                                 3 066,19

     Stav k 31.12.2017                                                 9 406,98

 d/ fond  opráv  3b.j.

     Stav k 1.1.2017                                                    2 956,65                    

     Tvorba                                                                    485,28

     Stav k 31.12.2017                                               3 442,13

 

e/ fond opráv 12 b.j.                             

    Stav k 1.1.2017                                                   4 895,27

    Tvorba                                                                 1 125,56

    Čerpanie                                                              1 292,44

    Stav k 31.12.2017                                               4 728,39

 

f/ fond opráv 8 + 9 b.j.                                            

    Stav k 1.1.2017                                                   4 821,82

    Tvorba                                                                 1 421,91

    Čerpanie                                                                   90,00

    Stav k 31.12.2017                                               6 153,73

 

g/ Fond opráv  17 b.j. 

    Stav k 1.1.2017                                                   3 459,57

    Tvorba                                                                1 751,67

    Čerpanie                                                                303,00  

    Stav k  31.12.2017                                             4 908,24  

                                                                                 

h/ Fond opráv 12 b.j.  č. 419

     Stav k 31.12.2017                                             1 031,77

     Tvorba                                                               2 906,13

     Čerpanie                                                              476,60

     Stav k 31.12.2017                                            3 461,30

 

 

 

 

 VI. Finančné  usporiadanie  vzťahov  voči  ostatným  právnickým  osobám

 

 Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 3/2012 a podpísanou Zmluvou TJ Slovanu   Čeľadice  14 000  € . Dotácia  bola zo strany  TJ  Slovan   Čeľadice   vyúčtovaná

v plnej výške.

TJ  Slovan Čeľadice  použila dotáciu na nasledovné  výdaje :     €

- odmeny rozhodcov  a delegátov ZFZ               6 374,09

- ošetrovanie trávnika                                         2 300,00

- doprava autobusom                                          4 990,00

- autorská odmena za licenciu                                 80,40

- prenájom umelej trávy                                        185,00

- notárske služby                                                     70,51

 Spolu :                                                             14 000,00

 

 

 

VII. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  v €  /Súvaha/

                                            

 AKTÍVA                                           KZ  k 31.12.2016               KZ k 31.12. 2017  

Neobežný majetok                                    4 283 677,58                   4 695 322,07

Z toho Stavby                                            3 280 979,07                  3 698 884,95

            Pozemky                                           291 692,22                     291 585,30

            Samostatné hnut. veci                        24 902,18                        19 678,81

            Dopravné prostriedky                             140,00                               20,00

            Drobný dlhod. majetok                        1 792,19                             981,06

            Obstaranie  DHM                            546 632,56                      546 632,56

Dlhodobý fin.majetok                                 137 539,36                      137 539,36

Obežný majetok spolu                                366 991,95                      353 436,58

Z toho : pohľadávky                                     96 303,49                        88 515,20

Finančné účty                                              174 475,63                      186 391,25

Prechodné účty aktív                                          516,08                             524,06

Aktíva spolu :                                           4 651 185,61                   5 049 282,71

PASÍVA                                                KZ k 31.12.2016             KZ k 31.12.2017

Vlastné  imanie                                             964 336,42                     957 057,15

Z toho:                 

 Výsledok hospodárenia  min. roka              926 288,85                      964 475,21

 Výsledok hospodárenia bežného                   38 063,81                       - 7 401,81

Záväzky                                                     2 202 406,14                  2 427 989,30

Z toho :

Dlhodobé záväzky                                    1 698 384,80                   1 944 252,00

Sociálny fond                                                      279,36                            668,30

Krátkodobé záväzky                                    353 943,74                     353 215,89

Bankové úvery                                             137 987,20                    115  223,20

Výnosy bud. období                                  1 484 443,05                  1 664 236,25

Pasíva spolu                                              4 651 185,61                  5 049 282,71

 

 

 VIII. Prehľad o stave a vývoji dlhu  k 31.12.2017  v eurách

   Obec  eviduje tieto záväzky :                  k 31.12.2016        k 31.12.2017

    - úverové záväzky voči bankám               137 987,20            115 223,20

    - záväzky voči ŠFRB                             1 698 105,44         1 943 583,70

    - voči dodávateľom                                   253 695,18           245 879,35

    - voči daňovému úradu                                    806,54                  949,90

    - voči zamestnancom                                    7 213,53               6 730,76

    - voči poisťovniam                                       3 333,81               3 726,28

    -  SF                                                                 279,36                  668,30       

   -  zábezpeky                                                76 535,22              83 476,18

   -  rezervy                                                     12 090,40              15 298,21

   -  časové rozlíšenie                                           516,08                  524,06

Najväčší podiel na zadĺženosti  obce majú  dlhodobé záväzky voči ŠFRB, úver  na splatenie dlhu firme  MOSAP a úver na modernizáciu verejného osvetlenia z roku 2015.

Úvery zo ŠFRB  sa splácajú z nájomného, úver na splatenie dlhu firme Mosap, na                                                                        modernizáciu verejného osvetlenia  sa spláca z podielových daní. Obec dostala na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia dotáciu len 109 458,39 €.

     

       

  1.  Úver z roku 2010  na splatenie dlhu firme  MOSAP   a.s.Nitra

Stav k 1.1.2017                                                                                86 958,55 €                              

Stav k 31.12.2017                                                                            76 194,55 €

  1. Úver z roku 2015 na rekonštrukciu  VO                                        

            Stav k 1.1.2017                                                                                51 028,65 €  

      Stav k 31.12.2017                                                                            39 028,65 €

 

       Dlhodobé záväzky zo ŠFRB  na výstavbu a kúpu nájomných bytov :

1. ŠFRB z roku 2006 na výstavbu 16 b.j.  stav k 31.12.2017                355 442,88 €

2 .ŠFRB   8 + 9  b.j.  z roku 2008  stav k 31.12. 2017                           338 078,23 €

      3. ŠFRB 12 b.j. z roku 2009  stav k 31.12.2017                                    268 677,71 €

4. ŠFRB 17 b.j.  z roku  2009  stav k 31.12.2017                                  373 401,67 €

5. ŠFRB 12 b.j.  z roku 2015                                                                 295 036,76 €

6. ŠFRB  12 b.j. z roku 2017                                                                 312 946,45 €                       

Spolu stav k 31.12.2017                                                                    1 943 583,70 €                              

 

       Ostatné  záväzky obce  k 31.12.2017  najväčšie sumy .

       Faktúra č. 14/2010  zo dňa 12.11.2010  VESTAM – Š.Vlček         209 220,16   €  

 Faktúra č. 17/2010  zo dňa 12.11.2010  VESTAM – Š.Vlček           42 477,93   €                                                  

 

Obec je v súdnom spore s firmou Vestam – Š. Vlček od roku 2011, ktorá budovala v obci            kanalizáciu. Uvedené faktúry obec odmieta zaplatiť, nakoľko v Zmluve o dielo bola dohodnutá suma , ktorú sme už zaplatili a fakturované sumy sa týkajú prác, ktoré obec spochybňuje a nie sú predmetom Zmluvy o dielo. Súdne pojednávania pokračovali aj v roku 2017.  Je predpoklad, že súdny spor bude ukončený výnosom súdu v roku 2018.                                                                                      

 

       Predpokladaný  vývoj dlhu obce v rokoch 2017  – 2019.

Splátka úverov  ročne :

a/ splátka  úveru z roku 2010 -     MOSAP                         10 764 €

b/ splátka  úveru  z roku 2006   -  16 b.j.  ŠFRB                20 795 €

c/ splátka  úveru  z roku 2008  -   8 +9 b.j. ŠFRB              18 161 €

d/ splátka  úveru  z roku  2009  -  12 b.j.  ŠFRB                13 923 €

e/ splátka úveru z roku 2009   -    17 b.j. ŠFRB                 19 349 €

f/ splátka úveru z roku 2015   -    12 b.j. ŠFRB                    9 436 €    

g/ splátka úveru verejné osvetlenie rok 2015                     12 000 €

h/ splátka úveru  12 b.j. z roku 2017  ŠFRB                      12 132 €                                      

     

     

 

 

 

   

      Vypracovala: E. Marčišovská 

 

 

IX. Návrh na uznesenie – Obecné zastupiteľstvo schválilo  dňa 28.6.2018

 

 

                                                                                   

                                                                                      Ing. Anton Laca

                                                                                                     Starosta obce