Spracovanie návrhov VZN a rozpočtu

30.11.2012 13:27

Oznámenie starostu obce o spracovaní návrhov Všeobecne záväzných nariadení /ďalej len VZN/a rozpočtu

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov oznamujem verejnosti, že obecný úrad spracoval návrhy týchto interných noriem obce:

 

1. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom v rátane s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

2. VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

3. VZN o poskytovaní dotácií.

4. VZN o prideľovaní finančných prostriedkov pre prevádzku MŠ, školskej jedálne a školského klubu detí.

5. Rozpočet obce na roky 2013-2015.

 

Odporúčam tým občanom, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s obsahom uvedených dokumentov, alebo vzniesť pripomienky, podnety a návrhy, obecný úrad im počas pracovnej doby umožní nahliadnutie.

Podľa zákona o obecnom zriadení budú uvedené stanoviská 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva vyhodnotené s následným informovaním samosprávneho orgánu.

 

Vyvesené: 29. 11. 2012

Zverejnené: 29. 11. 2012

 

 

                                                                                                      Ing. Anton Laca

                                                                                                      starosta obce