Vývesná tabuľa

Program odpadového hospodárstva Obce Čeľadice

14.12.2018 11:55
  Obec Čeľadice Čeľadice 143, 951 03 Čeľadice                         PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE Čeľadice  NA ROKY 2016 -...

VZN o určení výšky na prevádzku a mzdy na deieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia

14.12.2018 10:24
      VZN  č.2/2018 na rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území  Čeľadice.     Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy...

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019

14.12.2018 10:22
V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   ČEĽADICE č.  1/2018 O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok...

Návrh VZN č.2/2018 na rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.

29.11.2018 13:01
    Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §  6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve...

Návrh rozpočtu obce Čeľadice na roky 2019 - 2021

29.11.2018 12:55
Bežné príjmy         Návrh rozpočtu na roky   2019 -2021            Položka Názov Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok...

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce ČEĽADICE č. 1/2018 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2019

29.11.2018 12:52
     Obec  Čeľadice   v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods....

Poďakovanie starostu

15.11.2018 14:10
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa Vám srdečne poďakoval za podporu a priazeň v komunálnych voľbách 2018.  Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli voliť, čím ste vyjadrili svoj názor a súhlas s mojou prácou a smerovaním obce. V nasledujúcom období budem i naďalej venovať práci všetko úsilie,...

Výsledky volieb 2018

12.11.2018 13:35
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  konaných dňa 10.11.2018   Počet voličov zapísaných v zozname...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>