Materská škola Čeľadice

 

Motto školy:

                                                “Poďte deti medzi nás, budeme mať radosť z Vás,

                                                     budeme si spievať, hrať, spoločne svet spoznávať.“

                              

 Riaditeľka ZŠ s MŠ:    PaedDr. Jozefína Pindešová

Zástupkyňa pre MŠ:    Mgr. Marianna Stolárová

          Pani učiteľky:     Renáta Verešová,  Mgr. Simona Fazekašová, Bc. Katarína Hamadová 

           Upratovačka:    Marta Kminiaková  

             Tel. kontakt:    037/ 7877 223

                      E-mail:    msceladice@centrum.sk

                        Web:     https://materskaskolaceladice.webnode.com/

Niečo o nás:

           Naša materská škola Čeľadice, ktorú deti poznajú aj pod názvom „Stonožka“ , je miesto kde sa pani učiteľky starajú o vaše deti s láskou. Je hravá, farebná, rodinná a bezpečná materská škola. Je mnoho ďalších prívlastkov, ktorými by sme mohli titulovať našu materskú školu. Jednotlivé triedy a miestnosti navyše hrajú príjemnými farbami a poskytujú tak nielen najmenším, ale aj pedagógom veľmi príjemné prostredie pre prácu aj zábavu.

Naša materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 3. – 6. rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola Čeľadice je súčasťou základnej školy a tvoria spolu jeden subjekt, ktorý nesie názov Základná škola s materskou školou. Prostredie materskej školy je vytvorené srdcom, dušou aby deťom pripomínalo prostredie domova. Počas pobytu detí v materskej škole sa  snažíme  vštepovať im lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich vedomosti a zručnosti. Dôraz sa kladie na porozumenie učenému a na schopnosti efektívne využívať  nadobudnuté  spôsobilosti vo svojom každodennom živote. Naša materská škola vytvára predpoklady priaznivej sociálno-emocionálnej atmosféry pre osobnostný rast dieťaťa. Rozvíja zručnosti a schopnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Dôraz kladieme na starostlivosť o zdravie detí a dôležitou súčasťou nášho pôsobenia na deti je pozdvihnúť u nich environmentálne cítenie.   Pri stanovení našich cieľov vychádzame z kvalitnej spolupráce so základnou školou. Naša materská škola tiež využíva prvky regionálnej kultúry, spoluprácu z obecným úradom a tiež deti z materskej školy navštevujú „folklórny súbor Rabonka ktorý v našej obci funguje.“

 

             Prevádzka materskej školy je od 6.30  do 16.30 hod.

                      

              Veľká trieda  "MOTÝLIKY

              p. uč. Verešová Renáta a p. uč. Mgr. Stolárová Marianna:

          

             Malá trieda  "MRAVČEKOVIA

             p. uč. Mgr. Fazekašová Simona a p. uč. Bc. Hamadová Katarína:

          
Naše fotografie si môžete prezrieť tu.